Общи условия за ползване „Виврe Деко“ ООД

1. Определения

ВИВРЕ ДЕКО - Дружество „ВИВРЕ ДЕКО” ООД, седалище: Букурещ, ул. „Джурджулуй” № 321, тяло C2, ет. 1, Сектор 4, J40/3718/2012, ЕИК RO30010618, капитал 2.461.000 лей, организирано съгласно румънското законодателство.

САЙТ - Домейн vivre.bg и неговите поддомейни.

СЪДЪРЖАНИЕТО има следното определение:

 • цялата информация на САЙТА, която може да бъде посетена, гледана или така достъпна чрез използването на цифрово оборудване;
 • съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ от Вивре Деко по електронен път и/или всяко друго налично средство за комуникация;
 • всяка информация, съобщена, чрез всички средства, от служител или сътрудник на Вивре Деко на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на КЛИЕНТА, съгласно контактната информация, посочена или не от него;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от Вивре Деко в определен период от време;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от трета страна, с която Вивре Деко е подписала споразумения за партньорство в определен период от време;
 • данни относно Вивре Деко или други техни привилегировани данни.

УСЛУГА – услугата електронна търговия, водена изключително в публично достъпните части на САЙТА, по отношение на предоставянето на възможност за КЛИЕНТА да договаря продукти и/или услуги, използвайки единствено електронни средства, включително и други средства за комуникация от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛ - физическо лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефон и др.) или въз основа на споразумение за ползване между Вивре Деко и него и което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

ПРОФИЛ – съставен от електронна поща и парола, който позволява на един единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до ограничени области на САЙТА, чрез който се извършва достъп до УСЛУГАТА.

КЛИЕНТ - лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО и УСЛУГАТА след създаване на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.
ПОРЪЧКА - електронен документ , който се явява форма на комуникация между Продавач и Купувач , с който Купувача изпраща на Продавача, чрез сайта, желанието за закупи Продукти или Услуги от Сайта.
Цена RRP - цената, която можете да видите на страницата на всеки продукт, намираща се до продажната цена предлагана от Вивре Деко, е цената за продажба без отстъпка, препоръчана от доставчика ни (Recommended Retail Price). Обявяваме тази цена, за да бъде използвана в сравнителната оценка за разходите на продукта, така че ще я намерите на всеки продукт, над или след продажната цена практикувана от Вивре Деко.

ДОКУМЕНТ - настоящите Общи условия за ползване

ДОГОВОР от разстояние - в съответствие с определението, съдържащо се в Наредба 34 от 04 юни 2014 г. за правата на Потребителите по договори, сключени с търговци, както и за изменение и допълнение на някои нормативни актове, чл. 2 точка 7, както е формулиран в Директива 2011/83 / ЕС относно правата на потребителите: всеки договор, сключен между търговец и потребител в рамките на организирана система за продажби или за предоставяне на услуги от разстояние, без едновременно физическо присъствие на търговеца и на потребителя, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние, до и включително момента, в който е сключен договорът;

БЮЛЕТИН / ИЗВЕСТИЕ – периодично средство за информация, изключително по електронен път, за продукти, услуги и/или промоции, провеждани от Вивре Деко в определен период от време, без никакъв ангажимент от страна на Вивре Деко по отношение на информацията, съдържаща се в него.

ТРАНЗАКЦИЯ - инкасиране или възстановяване на сума, получена от продажбата на даден продукт/услуга от Вивре Деко на Клиента, чрез използване на услугите на фирма, обработваща картите, одобрена от Вивре Деко или по банков път, независимо от начина на доставка.

2. Обща информация

2.1. Документът определя реда и условията за ползване на сайта/съдържанието/услугата от Потребителя или Клиента, ако той няма друг валиден договор за ползване, сключен между Вивре Деко и него.

2.2. Употребата, включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на съдържанието/ услугата, включва присъединяването на Потребител или Клиент към тези условия за ползване; Клиентът е длъжен да следи непрекъснато за общите условия, които могат да бъдат актуализирани, изменени и допълнени. В случай на спорове се прилагат условията, валидни към момента на поръчката и съобщаването й в писмена форма до Вивре Деко.

2.3. Достъпът до услугата се извършва изключително чрез достъп до публично достъпния сайт www.vivre.bg.

2.4. С помощта на сайта/съдържанието/ услугата, Потребителя или Клиента е единствения отговорен за всички дейности по използването му. Той също така носи отговорност за всякакви материални, интелектуални или електронни щети или от друго естество върху продукти на сайта, съдържанието, услугата Вивре Деко или на всяко трето лице, с което Вивре Деко има подписани договори, съгласно действащото румънско законодателство.

2.5. Ако Потребителят или Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или оттегля одобрението си, дадено за документа, ще изпрати имейл на адрес contact@vivre.bg с уточнението, че:

2.5.1. Той се отказва от: достъп до Услугата, други услуги, предоставяни от Вивре Деко чрез сайта, получаване на бюлетини /известия и/или съобщения от Вивре Деко от всякакво естество (електронни, телефон и т.н.)

2.5.2. Може да се върне по всяко време към решението си да не бъде съгласен и/или да не приеме документа под формата, в която той ще бъде на разположение по това време.

2.6. С цел да си упражнява правото, предвидено в чл. 2.5, той може да се свърже с Вивре Деко или да използва връзките в съдържанието, получено от Вивре Деко, предназначени за тази цел.

2.7. Ако Клиентът е платил за всички неспазени договори към Вивре Деко и отменя съгласието си, изразено в полза на документа, за срока на протичане на дадена поръчка, Вивре Деко ще отмени неговата поръчка без никакво допълнително задължение на някоя страна спрямо другата или без нито една от страните да изисква обезщетения от другата.

2.8. Този сайт е предназначен само за членове физически лица, които са най-малко на 18 години, които са преминали съответните етапи на регистрация и които не са били спрени или отстранени от Вивре Деко, независимо от причината за спиране или отстраняване. Възможността за онлайн поръчване е достъпна само за лица с адрес за доставка в България. Ставайки Потребител, лицето декларира, че отговаря на горепосочените условия.

3. Съдържание

3.1. Съдържанието, както е определено в преамбюла, включвайки, но без да се ограничава до лога, стилизирани изображения, търговски символи, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, представени на сайта, е изключителна собственост на Вивре Деко, като са им запазени всички права, придобити в това отношение, пряко или косвено (чрез лиценз за употреба и/или публикуване).

3.2. На Потребителя или Клиента не му се позволява да копира, разпространява, публикува, прехвърля на трети лица, изменя и/или променя по друг начин, употребата, свързването към, излагането, включително всяко съдържание във всеки друг контекст, различен от първоначално замисления от Вивре Деко, включването на всяко съдържание извън сайта на Вивре Деко, премахване на знаците, които отбелязват авторското право на Вивре Деко върху съдържанието, както и участието в трансфера, продажбата, разпространението на материали, осъществени чрез възпроизвеждане, променяне или показване на съдържанието, освен с изричното съгласие на Вивре Деко.

3.3. Всяко съдържание, до което Потребител или Клиент има и/или получи достъп чрез каквито и да било средства, е предмет на документа, ако съдържанието не е придружено от специално и валидно споразумение за употреба, сключено между него и Вивре Деко и без никаква подразбираща се или изрично формулирана гаранция от Вивре Деко по отношение на това съдържание.

3.4. Потребител или Клиент може да копира, трансферира и/или използва съдържанието само за лични или нетърговски цели, само ако те не противоречат на разпоредбите на този документ.

3.5. Ако Вивре Деко дава на Потребител или Клиент правото да използва, както е описано в отделно споразумение за използване, определено съдържание, до което Потребителят има или получи достъп в резултат на това споразумение, това право се отнася само до това или тези съдържания, определени в споразумението, само по време на неговото продължение или на тези съдържания на сайта или за периода, определен в споразумението, съгласно определените условия, ако ги има и не представляват договорен ангажимент от страна на Вивре Деко за съответния Потребител, Клиент или друга трета страна, която има/ получи достъп до това съдържание, прехвърлено по какъвто и да е начин и което може да бъде или е увредено по някакъв начин в резултат на това съдържание, по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Нито едно съдържание, предадено на Потребител или Клиент чрез всякакви средства на комуникация (електронни, телефон и др.) или придобито от него чрез достъп, посещение и/или разглеждане не представлява договорно задължение от страна на Вивре Деко и/или на служител или съдружник на Вивре Деко, който е посредничил за трансфера на съдържанието, ако има такъв, спрямо съответното съдържание.

3.7. Забранено е всякакво използване на Съдържанието за цели, различни от онези, изрично разрешени с документа или от споразумението за употреба, които го придружват, ако има такова.

4. Контакт за Клиенти и Потребители

4.1. Вивре Деко публикува на сайта пълна и точна идентификационна и контактна информация за Клиента или Потребителя.

4.2. Чрез използването на формуляра за контакт или услугата на сайта, Потребител или Клиент позволява автоматично Вивре Деко да се свърже с него чрез всички налични средства, включително и електронни средства.

4.3. Частично или пълно попълване на формуляра за контакт и изпращането му не представлява по никакъв начин ангажимент от страна на Вивре Деко да се свърже с Потребителя или Клиента.

4.4. Достъпът до Сайта, използването на информацията, представена на сайта, посещението на страниците или изпращането на електронни пощи или съобщения, адресирани до Вивре Деко, се осъществява по електронен път, по телефона или чрез каквито и да било други средства за комуникация, налични за Потребителя или Клиента и Вивре Деко, като се има предвид по този начин, че той се съгласява да получава съобщения от Вивре Деко по електронен и/или телефонен начин, включително и комуникация чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или уебсайт съобщения.

4.5. Клиентът изрично заявява, че предоставените данни за контакт (електронна поща, телефонен номер, адрес за доставка) му принадлежат че ще бъдат използвани от Vivre Deco за кореспонденцията с клиента.

5. Бюлетини и известия

5.1. В момента, в който Потребител или Клиент си създаде профил на сайта, приемайки Документа (Общи условия), той има правото да изразява или не съгласието си за получаване на бюлетини и/или известия от Вивре Деко по електронен път и/или по телефона, включително чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или чрез съобщения на сайта.

5.2. Данните, взети от Потребителя, с цел изпращане на бюлетини и/или известия, могат и ще бъдат използвани от Вивре Деко при спазване на Политиката за поверителност.

5.3. Отказването от получаване на бюлетини и/ли сигнали от Потребител или Клиент може да се направи по всяко време:

5.3.1. Използвайки специално предназначената връзка в рамките на всеки получен бюлетин и/или известие ( в края на имейла в секция "Щракнете тук за отписване” )когато тази опция е технически възможна;

5.3.2. Чрез модифициране на съгласието си да получава бюлетини и/или известия и използвайки страници в ограничените зони, в рамките на индивидуалния профил на Потребителя, на www.vivre.bg.

5.3.3. Чрез свързване с Вивре Деко на по-горните данни, в съответствие с контактната информация и без по-нататъшно задължение за всяка страна спрямо другата или никоя от страните да не може да изисква обезщетение.

5.4. Отказването от получаване на бюлетини и/или известия не въвлича отказването от даденото одобрение за Документа и се прилага само след изпращане на намерението за отказване.

5.5. Вивре Деко си запазва правото да избира лица, на които да изпраща бюлетини и/или известия, както и правото да отстрява от своята база данни всеки Потребител или Клиент, който предходно е изразил съгласието си да получава бюлетини и/или сигнали, без никакъв друг ангажимент от страна на Вивре Деко или на предварителна нотификация.

5.6. Вивре Деко няма да включва в бюлетините и/или известията, изпратени до Потребител или Клиент, никакъв друг рекламен материал под формата на съдържание, който да се отнася до трето лице, което не е търговски партньор на Вивре Деко, към момента на изпращане на бюлетините и/или известията.

6. Политика за поверителност

6.1. Вивре Деко може да събира лични данни и данни със специален характер на страниците на своите сайтове само с доброволното съгласие на съответния Потребител или Клиент за следните цели:

 • валидиране, изпращане и фактуриране на поръчките до тях ( Вивре Деко извършва писмено или телефонно потвърждение за изпращането на първата поръчка към нов профил, за съответствие на данните;
 • след валидиране на поръчката, за предаване на информация за продукти, периоди на доставка, анулирания или проблеми от всякакъв вид, свързани с поръчка или договор, за услуги или продукти, закупени от него;
 • за улесняване на достъпа до услугата;
 • изпращане на бюлетини и/или периодични известия в само в електронен формат (електронна поща) и/или по телефона (с телефонно обаждане или кратко съобщение);
 • статистически цели.

Чрез създаване на профил, всеки Потребител или Клиент се съгласява Вивре Деко да събира и управлява неговите лични данни, в съответствие с разпоредбите на Закон 677/2001. Също така, със създаването на всеки профил, клиентът дава своето съгласие Vivre Deco да предаде личните данни към контрагенти на Vivre Deco, за да се обработят. Контрагентите на Vivre Deco са упълномощени са обработват лични данни лица според закон номер 677/2001 и са известни на националния надзорен орган за обработка на лични данни.

Всеки Потребител или Клиент има право да получи от Вивре Деко, чрез писмено искане, подписано и датирано, безплатно:

 • а) потвърждение, че данните отнасящи се до него са или не обработени в даден момент;
 • б) когато е приложимо - ратифициране, актуализиране, блокиране или заличаване на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона, особено на непълни или неточни данни;
 • в)когато е приложимо - трансформиране в анонимни такива на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона ;
 • г) уведомление до трети страни, на които са били разкрити данните на всяка операция, проведена съгласно букви б) или в), ако това уведомление не се окаже невъзможно или не предполага прекомерно усилие спрямо законния интерес, който може да бъде увреден.

Всеки Потребител или Клиент има право на възражение по всяко време, въз основа на неопровержими законови основания, свързани с особеното му положение чрез изпращане до Вивре Деко на искане в писмена форма, с дата и подпис, че данните, които го засягат да бъдат предмет на обработка, освен когато са налице противни правни разпоредби. В случай на обосновано възражение обработката не може повече да визира въпросните данни.

Всеки Потребител или Клиент има право на възражение по всяко време, безплатно и без никакво основание, чрез изпращане на Вивре Деко на искане, отправено в писмена форма, с дата и подпис, с данните, които го визират и трябва да бъдат обработени за директен маркетинг, от името на оператор или трета страна, или да бъдат разкрити на трети страни за такива цели.

6.2. Вивре Деко може да събира неволно и други данни (IP адрес, време на посещение, място, откъдето се извършва достъпа, име и версия на уеб браузъра, операционна система, включително други параметри), предоставени от интернет браузъра, чрез които се съществява достъпът до сайта и могат да се използват от Вивре Деко за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите или Потребителите, или за статистически цели; изключение е, ако са нарушени разпоредби на документа, в случай, че резултат от действията на Потребителя/Клиента е в противоречие с интересите или възниква вреда от всякакъв вид за Вивре Деко и/или за потенциални трети страни, с които Вивре Деко има партньорски контакти в момента .

Политика за употреба на бисквитките на www.vivre.bg

Бисквитката е файл с малки размери, специален текст, често кодиран, изпратен от сървъра към уеб браузър и след това изпратен обратно (без промяна) от браузъра всеки път, когато има достъп до този сървър. Бисквитката е инсталирана по искане, издадено от уеб сървъра на даден браузър (напр. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) и е напълно "пасивна" (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и не може да има достъп до информацията на хард драйвера на Потребителя). Бисквитките се използват за идентификация, както и за проследяване поведението на потребителите; типичните приложения са задържане на потребителските предпочитания и изпълнение на системата "пазарска кошница". Тези файлове позволяват да се признае терминала на потребителя и представяне на съдържанието по съответен начин, адаптиран към предпочитанията на потребителите. Бисквитките предоставят на потребителите приятно изживяване при сърфиране и подкрепа на усилията на Вивре Деко за осигуряване на комфортни услуги за потребителите: например - предпочитания за онлайн поверителност и история на пазарската кошница. Също така, се използват в приготвянето на анонимни, обобщени статистически данни, които помагат да се разбере как потребителите се ползват от www.vivre.bg, което позволява подобряване на структурата и съдържанието, но с изключение на личното идентифициране на потребителя.

Вивре Деко използват два вида бисквитки: на сесия и фиксирани (временни файлове, които остават в терминала на потребителя до приключване на сесията или затваряне на приложението/уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на терминала на потребителя за известен период в параметрите на бисквитката или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя. Бисквитките, използвани от партньорите на оператора на дадена уеб страница, са предмет на съответната Политика за поверителност.

Посещение в www.vivre.bg може да пласира: Бисквитки за успеваемост на сайта, бисквитки за анализ на посетителите, бисквитки за geotargetting, бисквитки за регистрация, бисквитки за реклама или бисквитки на рекламните доставчици.

Личните данни, събрани чрез използването на бисквитки, могат да се събират само за улесняване на определена функционалност за Потребителя и са криптирани по начин, който прави невъзможен достъпа на неоторизирани лица до тях. По принцип, приложение, използвано за достъп до уеб страници, позволява запазване на бисквитките на терминала по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, когато бисквитките са изпратени до неговия терминал или. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитките може да се намери в зоната с настройки на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използване на бисквитките може да повлияе на някои функционалности на www.vivre.bg.Бисквитките са фокус на ефективната работа на интернета, помагайки за генерирането на приятелско изживяване при сърфиране и адаптирано към предпочитанията и интересите на всеки потребител. Отказ или деактивиране на бисквитки може да направи някои сайтове невъзможни за ползване. Благодарение на своята гъвкавост и факта, че повечето от най-посещаваните и най-големи сайтове използват бисквитки, те са почти неизбежни; деактивирането на бисквитките няма да позволи достъп на потребителя до най-разпространените и използвани интернет страници, сред които YouTube, Gmail, Yahoo и други.

Примери за важни приложения на бисквитките:

Съдържание и услуги, приспособени към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.

Адаптиран достъп по интересите на потребителите – запомняне на паролите.

Запомняне на защитните филтри за децата относно съдържанието в интернет (опции family mode, функции за безопасно търсене).

Измерване, оптимизиране и аналитични характеристики - като потвърждение на определено ниво на трафик в даден уеб сайт, какъв тип съдържание се разглежда и как потребителят достига до уеб сайта (напр. чрез търсачките директно от други сайтове и др). Уеб сайтовете развиват тези анализи на използването им, за ​​да подобрят сайтовете в полза на потребителите.

Сигурност и въпроси, свързани с поверителността Бисквитките не са вируси и използват формати тип обикновен текст; не се състоят от парчета код, така че не могат да бъдат автоматично изпълнени. Следователно, не могат да се дублират или репликират в други мрежи, за да се изпълняват или репликират отново. Тъй като не могат да изпълняват тези функции, не могат да се считат за вируси. Понеже бисквитките могат да бъдат използвани за отрицателни цели, тъй като съхраняват информация за предпочитанията и историята на сърфирането на потребителите, както в определен сайт, така и в няколко други сайтове, бидейки използвани като форма на Spyware (шпионаж относно потребителската активност), много anti-spyware продукти маркират бисквитките последователно, за да бъде изтрити в рамките на процедурите по изтриване/антивирусно сканиране/anti-spyware сканиране.

Обикновено браузърите имат вградени настройки за поверителност, които доставят различни нива, които доставят различни нива на приемане на бисквитките, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт. Тъй като защитата на идентичността е много ценна и е право на всеки интернет потребител, е препоръчително да се знае какви потенциални проблеми могат да създадат бисквитките. Тъй като чрез тях се предава непрекъснато информация между браузъра и уеб сайта и в двете посоки, ако един хакер или неупълномощено лице се намеси в хода на предаване на данните, информацията, съдържаща се в бисквитката може да бъде засечена. Макар и рядко, това може да се случи, ако браузърът се свърже към сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр. необезпечена WiFi мрежа). Други атаки, базирани на бисквитки, включват грешни настройки на бисквитките на сървърите. Много е важно потребителят да избере най-подходящия метод за защита на личната информация и да:

 • Персонализира настройките на браузъра по отношение на бисквитки, за да отрази комфортно ниво на сигурността на използване на бисквитките.
 • Зададе дълги срокове на изтичане за съхраняване на историята на сърфирането и на личните данни за достъп.
 • Има предвид настройката на браузъра, за да изтрива отделните навигационни данни всеки път, когато затворите браузъра. Това е вариант за достъп до сайтове, които поставят бисквитки и изтриват всякаква информация за посещение при затваряне на сесията на сърфиране.
 • Инсталира и актуализира постоянно антишпионски приложения.

Много от приложенията за откриване и предотвратяване на spyware-а включват откриване на атаки по сайтовете. По този начин, предотврат браузъра от достъп до уеб сайтове, които биха могли да се възползват от уязвимостите на браузъра или да изтеглят злонамерен софтуер. Препоръчва се постоянно актуализиране на програмите за сърфиране, защото много от атаките, основани на бисквитки, се осъществяват експлоатирайки слабостите на старите версии на браузърите. Всички съвременни браузъри позволяват възможност за промяна настройките на бисквитките. Тези настройки обикновено се намират в "опции" или в меню "предпочитания" на браузъра.

6.3. Клиентът има право да се противопоставя на събирането на личните му данни и да изисква изтриването им, отменяйки така съгласието, дадено за документ и отказвайки се така от всяко право посочено по подразбиране в него и без никакво последващо задължение за всяка страна спрямо другата или без някоя страна да може да предяви иск за обезщетение, но само в съответствие с чл. 2.8.

6.4. За упражняване на правата, съгласно чл. 6.3, Клиент или Потребител се обръща към Вивре Деко, според наличните на сайта контактни данни, валидни към тази дата.

6.5. Използвайки наличните формуляри в сайта, Клиент или Потребител има право да променя данните, които е заявил първоначално, за да се отрази всяка настъпила промяна, ако има такава.

6.6. Ако Клиентът избере онлайн плащане с карта на равностойността на поръчките, договора и/или договорите, разрешава и отсрочването за сетълмънт на сделките, приемането на картите се извършва изключително чрез търговско дружество "Ипей" АД „ EPAY S.A" чрез интегрирано решение. "Ипей" АД , „ EPAY S.A" е доставчик на Вивре Деко на софтуерни решения за улесняване на електронната търговия, т.е. услуги по плащане, управление на плащания и защита срещу измами.

Приемат се всички видове карти, издадени от български и чуждестранни банки с логото VISA и MasterCard, при условие, че банките издатели са ги активирали за онлайн плащания. Също така, се приемат плащания с кредитни карти за плащания на вноски, така както са изброени на страницата с информация за плащанията. Други методи на плащане са по банков път или чрез наложен платеж.

6.7. Вивре Деко не изисква и не съхранява никаква информация относно банковата карта или карти на Клиента, като тя се обработва директно на сървърите на доставчика на онлайн платежни услуги.

6.8. Политиката за поверителност на Вивре Деко се отнася само за данни, предоставени доброволно от Клиент или Потребител, изключително на сайта. Вивре Деко не носи отговорност за политиката за поверителност, практикувана от всяка друга трета страна, до която може да се стигне чрез връзки, независимо от техния характер, извън сайта.

6.9. Вивре Деко се ангажира събраните данни на Клиента/Потребителя да бъдат използвани само в съответствие със заявените цели и да не разкрива, продава, наема, лицензира, трансферира и др. базата данни, съдържаща информация за лични или специални данни на Потребител/Клиент на трето лице, което не участва в изпълнението на заявените цели.

6.10. Изключение от разпоредбите на чл. 6.9 ще бъде ситуацията, в която трансфер/достъп/преглед/и др. се изисква от компетентните органи в случаите, посочени в правилника в сила към датата на възникване на събитието.

6.11. Фирмата, обработващи банкови карти, одобрена от Вивре Деко, “ИПЕЙ“АД „ EPAY S.A, има право на достъп/разглеждане на всякакъв вид данни/документи, генерирани след издадена поръчка, анулирана поръчка, договор, анулиран договор или платен договор, за да разследва всяка сделка, ако има такава.

6.12. Вивре Деко гарантира, че личните данни на Потребител, събрани чрез формуляра за контакт, ще бъдат използвани само до решаване на проблема, съобщен от него, след което те стават изключително статистически данни.

6.13. Вивре Деко не носи отговорност за вреди, които могат да застрашат сигурността на сървъра, който хоства базата данни, съдържаща тези данни.

7. Политика за онлайн продажби

7.1. Достъп до услугата

7.1.1. Достъпът до услугата е позволен на всеки Потребител, който притежава или си създаде профил в сайта или си изтегли мобилното приложение iOS или Android.

7.1.2. За да се позволи достъп на Потребител до услугите е необходимо да приеме разпоредбите на Документа.

7.1.3. Вивре Деко си запазва правото да ограничава достъпа на Клиента до услугата или маркетинг кампаниите (да не го включва в кампании за популяризиране и лоялност, да му позволява да поръчва само с авансово плащане и др.), както и да анулира активни поръчки, ако сметне, че въз основа на поведението на Клиента (изпращане и отказ на повече от две поръчки в системата за плащане при доставка, изпращане на поръчки, които впоследствие са анулирани или променени, с изключение на случаите, разрешени от чл. 7.3.7, използването на предубеден език, нарушаване правото на интелектуална собственост и др.), достъпът и съществуването на акаунта на Клиента биха могли да увредят по някакъв начин Вивре Деко. Това право може да бъде упражнено във всеки момент и не е необходимо уведомяването на Клиента в този смисъл.

7.1.4. Всеки Потребител може да има един единствен профил. Забранено е поделянето на един профил между няколко Потребителя/Клиенти.

7.1.5. Ако бъдат открити поделени достъпи от няколко Клиента, Вивре Деко си запазва правото да анулира или прекрати достъпа на Клиента към съдържанието или услугата. Ако има поръчки, изпратени от преустановени или анулирани профили, те ще бъдат автоматично анулирани.

7.1.6 Вивре Деко има право да анулира поръчка след предварително уведомяване на Клиента, без никакви задължения между страните и без някоя от страните да предяви иск обезщетение в следните ситуации:

 • грешка/анулиране на онлайн транзакции;
 • неприемане от страна на банката издател на картата на Клиента за сделката при онлайн плащанията;
 • предоставяне на непълни или неточни данни от страна на Клиента;
 • дейността на Клиента може да навреди на сайта www.vivre.bg, на дружеството Вивре Деко и / или партньорите;
 • Клиентът ползва Услугата по начин, несъвместим с нормална и добросъвестна употреба или упражнява права, за нанасяне на повреди или щети на Вивре Деко прекомерно и неразумно;
 • последователни доставки провалени по вина на Клиента;
 • други основателни причини (напр: необосновано създаване и анулиране на повече от три поръчки в срок от 30 дни).

7.2. Продукти и услуги

7.2.1. Вивре Деко може да публикува на сайта информация за продукти, услуги и/или промоции, практикувани от тях на всяка трета страна, с която Вивре Деко има сключени договори или споразумения за партньорство, в определен период и в рамките на наличното.

7.2.2. Продуктите и/или услугите, закупени посредством услугата, са предназначени изключително за личната употреба на Клиента.

7.2.3. Вивре Деко може да ограничи количеството на закупуване на някои продукти или услуги, налични на сайта в даден момент, на един или повече Клиенти, въз основа на основателни причини.

7.2.4. Всички тарифи за продуктите или услугите, представени на сайта, са изразени в лева (BGN) и включват ДДС.

7.2.5. Цена RRP показани на сайта , задраскани с черта, означават цената, препоръчана от производителя за продажба в магазини, търговски центрове или всякакви търговски зони, където не се практикуват отстъпки. Тези тарифи имат чисто информативен характер и нямат правна стойност, тъй като не се третират и не са включени в продажбата с намалени цени , както те са описани в Наредба 99/2000, отнасяйки за търговията на продукти и услуги на пазара.

7.2.6. Фактурирането на закупените продукти става изключително в BGN, използвайки информацията, предоставена от Клиента в предназначения формуляр. Вивре Деко не носи отговорност за достоверността на информацията, предоставена от Клиента за фактурата. Фактурите се издават, както следва: за плащания, направени преди получаването на продуктите и услугите се издава авансова фактура, а за плащания, направени по време на получаване на продуктите, се издава окончателна фактура. За корекции (анулиране, връщане) се издават сторно фактури. Всички фактури са издадени и регистрирани автоматично и включени в данъчните отчети. Не се приемат корекции, освен промени на фактури, издадени в посочените граници.

7.2.7. Плащането на продукти и/или услуги, закупени чрез услугата, може да се извърши както онлайн с дебитна карта, по банков път, така и при доставка по куриер само в брой.

7.2.8. В случай на онлайн плащания с карта, Вивре Деко не е/не може да бъде подведен под отговорност за никакви други допълнителни разходи, понесени от Клиента, включително, но не само на таксите за превалутиране, прилагани от банката издател на неговата карта, ако валутата на издаването й се различава от BGN. Отговорността за това действие носи само Клиента.

7.2.9. Плащането в брой при доставка (на куриера) е метод на плащане, наличен само в определени случаи и само за определени продукти. Ако Клиент поръчва по-големи количества от даден продукт (над 10 броя от същия тип), за продуктите, доставени директно от производителя (в този случай се споменава изрично при описанието на продукта в сайта) или поръчката е на стойност повече от 500 лева, Вивре Деко предлага възможност за плащане на поръчките само авансово, чрез онлайн плащане или по банков път.

7.2.10. Информация от събития по продажби, използвана за описание на продуктите, характеристики и тегло, налични на сайта (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации/връзки към други сайтове и др.) не е договорно задължение от страна на Вивре Деко, тя е с цел представяне. Вивре Деко може да оттегли оферта на продукти или може да я измени по всяко време до пускането на поръчката, без да дължи обезщетения или други санкции към нито един потенциален клиент.

7.2.11. В изображенията на продуктите и/или услугите, Вивре Деко си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари/и др.), които могат да не бъдат включени в цената за съответните продукти и следователно няма да бъдат доставени при закупуване на продуктите. В този случай, в описанието на продуктите се посочва изрично коя стока се продава и се отбелязва и на изображението.

7.2.12 В малко вероятния случай, когато Вивре Деко няма да може да достави част от продуктите, клиентът ще бъде уведомен по електронна поща, предлагайки му една от следните алтернативи:

 • а) отмяна на поръчката или изваждане на продукта от поръчката, който не може да бъде доставен ;
 • б) получаването на активируеми кредити на сайта при определени условия, които ще могат да бъдат използвани за закупуване на продукти само на www.vivre.bg

7.2.13. Екотакса - стойност, изразена в леи, платена от Вивре Деко към упълномощена фирма поемаща задълженията по събиране, транспортиране и оползотворяване / рециклиране на отпадъчното електронно и електрическо оборудване, както е предвидено в HG №1037/2010 относно отпадъците от електронно и електрическо оборудване. Съгласно закона, екотаксата се фактурира от Вивре Деко (производител) и окончателно трябва да бъде поета от крайния Клиент (Потребител).

7.3. Онлайн поръчка

7.3.1. Клиентът може да прави поръчки на продукти, предлагани в даден момент, само на сайта, като офертите са ограничени във времето (след посочения период не могат да се изпращат поръчки и артикулите вече не се виждат на www.vivre.bg). Цената, показана на сайта към момента на поръчката, няма да се променя, остава крайна За оферта, която е изтекла, не могат да бъдат направени поръчки.

7.3.2. Със завършването на поръчката Клиентът се съгласява, че всички данни, предоставени от него, нужни на процеса на закупуване, са точни, пълни и верни към датата на направената поръчка, посочена в този документ и издадената поръчка.

7.3.3. Договорът от разстояние се счита за приключен от Вивре Деко, когато направената от Клиента поръчка се потвърждава по електронен път от Вивре Деко, след получаването на всички продукти (количествено и качествено) от поръчката на Вивре Деко (пряко или чрез подизпълнители). Освен това, преди Клиента да валидира поръчката и преди изпращането на продуктите, Вивре Деко има право да се свърже с Клиента чрез всички налични средства, съгласувани от Вивре Деко (телефон или електронна поща), за да получи лично потвърждение от страна на Клиента относно идентификационните данни и доставката. Клиентите приемат това, че Вивре Деко не може да бъде принуден да потвърди / достави продукти към лица, които не са потвърдили идентификационните си данни и доставката.

7.3.4. Вивре Деко денонсира едностранно и анулира автоматично поръчката, направена от Клиента, дори и без предварително уведомяване на клиента, без никакво допълнително задължение на всяка страна спрямо другата или без никоя от страните да може да претендира за обезщетение в следните случаи:

7.3.4.1. неприемане от страна на банката издател на картата на Клиента при сделката за онлайн плащания;

7.3.4.2. обезсилване на сделката от страна на фирмата, обработваща картите, одобрена от Вивре Деко, при онлайн плащания;

7.3.4.3. данните, предоставени от Клиента относно доставката (адрес, контактни данни), на сайта са непълни или неправилни;

7.3.4.4. дейността на Клиента на сайта може и/или произвежда щети от всякакво естество за Вивре Деко и/или техните партньори;

7.3.4.5. осъществяване на повече от две последователно провалени доставки;

7.3.4.6. за други обективни причини.

7.3.5. Ако Клиентът се откаже от поръчка с авансово плащане, по банков път или чрез онлайн плащане с карта и ако банката издател на картата на Клиента е разрешила банковата транзакция, тази сума ще бъде възстановена от Вивре Деко в рамките на 14 дни от датата, на която Вивре Деко е бил информиран за този факт или може да бъде конвертирана в кредити Vivre в условията на чл. 7.9.5, по искане на Клиента.

7.3.6. Ако някои продукти, поръчани от Клиента в поръчка, направена с авансово плащане (по банков път - потвърдено или с онлайн плащане с карта) не са налични на склад по причини, независещи от Вивре Деко, Вивре Деко ще информира Клиента за този факт веднага след като научи за неналичието на продуктите и ще разпореди възстановяването на сумите, платени предварително в рамките на максимум 14 дни от момента, в който Клиента е бил уведомен. В тази ситуация, Вивре Деко си запазва правото да предложи в допълнение към авансовите суми, подлежащи на възстановяване и промоционални кредити (безплатно) за всеки продукт, който е бил поръчан, е станал неналичен за доставка, след потвърждаването на поръчката и по причини, независещи от Вивре Деко. Използването на кредитите може да се извърши само на www.vivre.bg и е обусловено от стандартното поведение на Клиента; 1 кредит е равен на 1 BGN и не може да се прехвърля между профили или потребители. Всяко подозрение за измама в поведението на Клиента обезсилва безплатните промоционални кредити.

7.3.7. Една изпратена поръчка може да се промени само при следните обстоятелства и само при искане на Клиента. Клиентът посочва искането в писмен вид, изпращайки имейл на contact@vivre.bg, посочвайки ясно искането си и номера на поръчката.

 • а. Клиентът се отказва от продукт и уведомява Вивре Деко преди изпращането на поръчката
 • б. Увеличаване количеството на продукт вече съществуващ в дадена поръчка, продукт намиращ се в активна кампания в момента на изпратения иск.
 • в. Закъсняване на доставката с максимум две седмици над максималния срок на доставка
 • г. Промяна на адреса на доставка
 • д. Обединяване на поръчки (валидно само за поръчки с наложен платеж) с близки срокове на доставка (максимум един ден разлика в крайния интервал за доставка). При обединяване на определена поръчка, основната поръчка се анулира и статуса й ще бъде "анулирана поръчка ",а продуктите от съответната обединена поръчка ще бъдат прехвърлени в поръчката , с която се желае обединението.
 • е. Промяна на начина на плащане
 • ж. Промяна данни за фактура . За издадени вече фактури, не могат да бъдат извършени промени, свързани с юридическото/физическото лице (замяа с ново лице), а само поправки ( име / наименование на фирма, данни за контакт и т.н.).

7.3.8 Поръчките не могат да бъдат променени , в случай, че Клиента отбелязва начина на плащане онлайн или по банков превод.

7.3.9. Ако даден Клиент си промени личните данни, използвайки формулярите, налични на сайта, всички поръчки в ход, налични към този момент, си запазват определените/одобрените данни от страна на Клиента преди момента на промяната, като се вземат предвид за доставка и контакт новите съответно променени данни.

7.3.10. При всяка поръчка, клиентът е длъжен да провери и приеме договорната рамка.

7.4. Поръчка по телефона

7.4.1. Клиентът/Потребителят не може да направи поръчки по телефона. Клиентът/ Потребителят не може да изисква промяна на поръчка по телефона.

7.5. Договор и финализиране

7.5.1. "От 11 август 2015 предлаганите продукти чрез нашия сайт ще бъдат доставени на клиентите, под формата на продажби на стоки от разстояние, търговецът е дружеството Вивре Деко ООД с идентификационни данни J40/3718/2012, ЕИК RO30010618.

В случай на продажби към крайни физически лица или юридически лица, които не са регистрирани в VIES система , с оглед на придобивания на вътреобщностни стоки, данъчните фактурите ще бъдат издадени с местно BG_ДДС 20%. Тези фактури ще бъдат издадени от българския код за ДДС _BG 3075922425_ издаден на името на Дружеството Вивре Деко ООД от Българските данъчни власти, следвайки така събираното ДДС да бъде впоследствие платено от нашето дружество към държавния бюджет на Република България, съгласно Закон 2006/112 / ЕС на Европейски Съвет.

В случай на продажби към юридически лица, регистрирани в системата http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=_bg с оглед на придобивания на вътреобщностни стоки, данъчните фактурите ще бъдат издадени без ДДС. Тези фактури ще бъдат издадени от код за ДДС RO 30010618 , издаден на името на Дружеството Вивре Деко ООД от Румънските данъчни власти, като продажбите се считат за вътреобщностни доставки на стоки освободени от ДДС, съгласно чл. 138 от 2006/112 / ЕС на Европейски Съвет.

7.5.2 Вивре Деко ще издаде и предаде на Клиента всички необходими документи, които удостоверяват покупката на продукти/услуги от страна на Клиента, съгласно действащото законодателство.

7.5.3. Вивре Деко ще улесни информирането на Клиента относно етапа на завършеност, в който се намира поръчката му чрез изпращане на информативен имейл на адреса, подаден от него. Издадената фактура ще съдържа всички задължителни данни, съгласно чл. 319 от Закон 227/2015 относно Данъчния Кодекс и ще може да бъде изтеглена в PDF формат от профила на Клиента.

7.5.4. Договорът, към който се добавят документите, удостоверяващи доставката на Клиента от куриер (товарителница, подписана и отчетена) от страна на Вивре Деко, става изпълнен договор.

7.5.5. Договорът се сключва за определен срок. Той ще се счита за прекратен в момента, в който страните са си извършили взаимните задължения в сроковете и условията, изложени в настоящия документ.

7.5.6 Когато са налице различия между списъка с доставените продукти (отпечатан на гърба на товарителницата) и съдържанието на колета, Клиентът има задължението да уведоми Вивре Деко и куриера (ако установяването е направено в негово присъствие) в рамките на 24 часа от приемането на колета по телефон или с имейл на адрес contact@vivre.bg с прилежащите детайли (снимка, обяснения и др.).

7.6. Транспорт

7.6.1. Доставката на продукти закупени от Вивре Деко до Клиента се извършва само чрез куриер.

Доставната цена на продуктите, практикувана от Вивре Деко, е 8 BGN (с включено ДДС), ако колетът тежи до 3 (три) кг, като се увеличава правопропорционално на теглото на колета с 0.6 BGN/всеки допълнителен килограм. Цената на услугите по доставката се изчислява и се съобщава на Клиента в момента на отправяне на поръчката в зависимост от общото тегло на поръчката (ако има повече стоки) и общата стойност на поръчаните стоки. Вивре Деко оценява въз основа на вътрешни показатели разхода за транспорта и Клиентът приема изрично, чрез отправяне на поръчката, разчетите за разходите за транспортиране, независимо от изходните данни, които определят цената.Следователно, Клиентът не може да претендира за по-ниска цена на транспорта въз основа на собствени пресмятания или измервания на пратката.За да се гарантира целостта на малките и чупливи продукти и за намаляване на срока за доставка, Вивре Деко използва системата МултиКолет: една поръчка се изпраща с няколко отделни заявки (в различни дни). Клиентът може да провери броят на заявките и тяхното състояние в раздел Моят профил в www.vivre.bg. Вивре Деко не гарантира по никакъв начин, че дадена поръчка е изпратена в една заявка и не начислява допълнителна такса за доставка в две отделни заявки. Начинът на опаковане и доставка е по преценка на Вивре Деко, с поемане на задължението , че поръчката ще бъде доставена цялостно в първоначално обявения срок .

За обемни пратки, Вивре Деко има правото да добави такса за маневриране. Таксата включва допълнителни материали за предпазване, специален транспорт за обемни пратки, осигуровка на продуктите по време на транспорта и доставка до входната врата.

При определени условия Вивре Деко може да предложи безплатен транспорт (в зависимост от стойността на поръчката или други промоционални дейности). Вивре Деко не може да бъде принуден по никакъв начин да осигури безплатен транспорт, ако Клиентът не отговаря на стандартните условия за ползване на услугите www.vivre.bg

7.6.2. Времето за доставка на дадена поръчка се съобщава изрично при отправянето й и е в рамките на дни, повлияни от: превоза на стоките от доставчика до Вивре Деко, времето за обработка в логистичния център на първоначалния доставчик и в склада на Вивре Деко, работни дни в месеца, броя на продуктите в поръчката и времето за обработка на всеки продукт и др. Общото време за доставка може да бъде изместено във времето от определен продукт с по-дълъг период, така че Клиентът приема, че с обединяване на няколко продукта в една поръчка, доставката на продуктите се измества във времето до най-отдалечената дата. Като правило, продуктите от една поръчка се доставят в един пакет с една товарителница (не се доставят частично продукти от една поръчка).

Доставките се извършват по правило в рамките на посочения период, поет при отправяне на поръчката (варира между 2 дни и 8 седмици) и Клиентът може да получи информация за статуса на доставката по всяко време. Ако продуктът може да бъде доставен с надвишаване на гореспоменатия срок, Вивре Деко ще информира Клиента веднага по електронна поща, предлагайки му две възможности: Клиентът може да се откаже (в писмен вид) от поръчката/продукта или да приеме предложения нов срок за доставка. В случай, че плащането е извършено предварително преди доставката, платените суми ще бъдат възстановени изцяло в съответствие със закона, в рамките на 14 дни от датата на отказа.

7.6.3 Клиентът може да получи като промоционална оферта безплатна доставка (тази оферта не се отнася до таксата за маневриране, която се начислява отделно) за закупуване на стоки на обща стойност над 130 BGN, само при определени условия, включително, но неограничено:

 • a. тегло на колет под 10 кг
 • б. запазване на поръчката в първоначалната формула (без промени/отлагания)
 • в. при отказ, Клиентът конвертира сумите в кредити

Офертите се съобщават и приемат в момента на пускане на поръчката. Безплатните оферти не са задължителни за Вивре Деко. Осигуряването на безплатен транспорт не изключва начисляването на таксата за маневриране на обемни пратки.

7.7. Качество и гаранции

7.7.1. Вивре Деко спазва разпоредбите за гаранция, съгласно действащото румънско законодателство. Ясни подробности, свързани с тези гаранции са дадени от документите на продуктите и нито един Потребител не може да изисква удължена гаранция повече от посоченото. Гаранцията се прилага за нормални условия на ползване и е валидна само за продуктите, закупени и платени от Клиент от Вивре Деко. Продуктите притежават гаранция за съответствие съгласно разпоредбите на Закон 449/2003 , както е формулирано в Директива 1999/44/ЕК относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции или ако в представянето на продукта е уточнен удължен гаранционен срок, се прилага по-дългия срок. Отговорността на Вивре Деко съгласно разпоредбите на чл. 9-14 от Закон 449/2003 е ангажирана, ако възникне липса на съответствие в период от 2 години, считано от доставянето на продукта. Гаранцията предлага възстановяване на стойността за несъответстващите продукти, за които Клиентът уведомява търговеца в писмен вид в рамките на законовия срок; Вивре Деко не заменя и не ремонтира дефектни или несъответстващи продукти. Несъответстващите продукти стават отново собственост на Вивре Деко. Клиентът няма право на обезщетение или санкции за несъответстващи продукти и с отправяне на поръчката заявява, че се съгласява да получи равностойността на продуктите и транспорта в случай на липса на съответствие.

7.7.2. Ясни подробности за характерните особености на всеки продукт се предоставят както на сайта, така и писмено в документа-списък, отпечатан на гърба на товарителницата. Клиентът е длъжен да пази този документ-списък и да следва указанията от него. Информация за условията и реда за гаранция Вивре Деко и общи указания за употреба на различните видове продукти могат да бъдат предадени на Клиента и като документ, наличен на адрес www.vivre.bg, по имейл или под формата на листовка, поставена във всяка пратка (за всеки отделен случай). Ако тази информация не е получена от Клиента, може да му бъде предоставена по всяко време по телефон или на имейл contact@vivre.bg

7.8. Отказване от договора и връщане на продуктите

7.8.1. С изключение на ограниченията на чл. 7.9 по отношение на закупуването с кредити Vivre, Клиентът може да върне продуктите, закупени по Договор и е в правото си да получи цялата сума заплатена за продуктите, в следните ситуации:

7.8.1.1. Продуктите имат груби повреди, които ги правят несъответни;

7.8.1.2. Доставените продукти са различни (спецификации, количество и др.) спрямо направената поръчка;

7.8.1.3. Продуктите имат производствени дефекти.

7.8.1.4 Клиентът се е оттеглил от договора в рамките на 30-дневния срок от деня на доставяне на продукта. По този начин Вивре Деко предлага в полза на Клиента минималния 14-дневен срок, предвиден в чл. 9 от ИПН 34 от 4 юни 2014 за правата на потребителите в рамките на договорите, сключени с търговци, както и за изменение и допълнение на някои нормативни актове.

7.8.2. Вивре Деко може да предложи покриване на всички разходи по доставка за върнати продукти (както при доставка, така и при връщане, независимо от причината за връщане) като процедура за лоялност, ако се използва формуляра, споменат в чл. 7.8.3 точка а)), а връщането се изисква и се обработва чрез раздел „Моят профил” на www.vivre.bg . Ако Клиентът използва друг куриер или други методи на връщане (поща, лично) се прилага чл. 13, ал. 3 и чл. 14 от Извънредна наредба № 34 от 4 юни 2014 г. за правата на потребителите в рамките на договорите, сключени с търговци, както и за промяна и допълване на някои нормативни актове.

7.8.3. Преди изтичане на периода на оттегляне, Клиентът информира Вивре Деко за решението си да се оттегли от договора. За тази цел, Клиентът може да избере един от следните варианти:

 • а) да използва образеца от формуляра за оттегляне, наличен на сайта на „Вивре Деко ООД , в раздел „Връщане на продукт”;
 • б) да направи всякакво друго недвусмислено изявление, в което изразява решението си да се оттегли от договора.

7.8.4. Клиент, който е уведомил Вивре Деко, съгласно чл. 7.8.3, има отговорността да гарантира, че продуктите, които е посочил, са върнати или предадени на Вивре Деко или на лице, упълномощено от Вивре Деко да приеме продуктите (обикновено куриерската фирма, посочена във формуляра за връщане на www.vivre.bg), без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 дни от датата, на която той е уведомил Вивре Деко за решението си да се оттегли от договора. Срокът е спазен, ако продуктите бъдат изпратени от Клиента преди изтичането на периода от 30 дни, опаковани по подходящ начин, за да се запазят по време на транспорта

7.8.5. Клиента на Вивре Деко няма да може да върне закупените продукти и/или няма да претендира за каквито и да било обезщетения в следните ситуации:

7.8.5.1. Ако искането за връщане за всяка от ситуациите, предвидени в чл. 7.8.1, е с дата на изпращане на уведомлението за намерение за връщане, която надвишава 30-дневния срок, предвиден по силата на чл. 7.8.2, изчислена от следващия работен ден на изпълнения договор.

7.8.5.2. Ако даден продукт се връща с причина една от ситуациите, предвидени в чл. 7.8.1, а върнатият продукт не е в същото състояние, в което е бил доставен (с всички документите и елементи,които го придружават).

7.8.5.3. Ако продуктите са изработени според спецификациите, представени от Клиента или ясно персонализирани.

7.8.5.4. Ако са били поръчани и доставени запечатани продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини за защита на здравето или хигиенни причини и които са били разпечатани от Клиента (тези продукти са маркирани в описанието като невъзвръщаеми продукти).

7.8.5.5. Ако са били поръчани и доставени продукти, които след доставка са в съответствие с естеството им, неразделно смесени с други елементи.

7.8.6. Потребителят/Клиента ще бъде информиран по имейл за изпращане на поръчката, ако той е възвращаем или дали се начисляват разходи в случай на връщане. Продуктите, съставляващи комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. Кутиите и защитните опаковки се считат за част от продукта.

7.8.7. В случай, че Клиент се откаже от договора, Вивре Деко му възстановява всички парични средства, които са получени като плащане от негова страна, включително, когато се налага и разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всеки случай, не по-късно от 14 дни от датата, на която са уведомени за решението на Клиента да се откаже от договора, съгласно чл. 7.8.2. и 7.8.3. Възстановяването се извършва по същия начин използван от Клиента при началната транзакция, с изключение на случая, когато Клиента е бил съгласен с друг начин на възстановяване на сумата и при условие, че не попада на Клиента задължението за плащане на комисиони, след връщането на сумата.

7.8.8 Клиента Вивре Деко може да върне закупените чрез Договора продукти и е в правото си да получи частично платената стойност за продуктите, ако те са в състояние на намаляване на тяхната стойност за препродажба (не съдържат всички компоненти, нямат първоначалната документация или други причини, които променят първоначалния продукт).

7.9. Кредити Vivre

7.9.1 Вивре Деко може да отпуска кредити под формата на приспадащи маркетинг разходи и да промени механизма едностранно, без потребителите да могат да изискват обезщетения за не отпускането или анулирането на кредити Vivre. Един кредит е равен на 1 BGN и може да се използва за закупуване на стоки от www.vivre.bg.

Промоционалните кредити се получават по следния механизъм:

7.9.1.1 кредити от покани на приятели

 • 1. – Клиентът изпраща покани за регистриране в сайта в качеството си на Потребител до реални лица, които вече не са и не са били членове на общността Вивре на www.vivre.bg ;
 • 2. – Тези лица, които са получили покани по предоставените на разположение механизми в сайта, се регистрират и стават потребители;
 • 3. – След като са станали членове, тези лица закупуват продукти, като правят поръчки от новосъздадения чрез покана профил. При изтичане периода на връщане (30 дни от доставката) за първа поръчка, заплатена от лице, поканено от Клиент чрез сайта www.vivre. bg както Клиентът, който е изпратил поканата, така и поканения, който е станал Потребител и е завършил дадена покупка, получават кредит от 10 лева всеки, кредити, които могат да бъдат активирани на сайта www.vivre.bg . Кредитите се зареждат в профила на Клиента и могат да се използват за плащане на продуктите в съотношение 1 кредит=1 BGN.

7.9.1.2 Кредити, предложени за лоялност или други компенсиращи дейности: Вивре Деко уведомява по имейл Клиента, че е получил кредити, прилежащи на механизми за активиране или като обезщетение за забавени или анулирани продукти. Клиентът трябва да следва линка, посочен в имейла, и да активира/зареди кредитите на сайта www.vivre. bg . След зареждане те могат да бъдат използвани при плащане на стоки или транспорт за всяка поръчка, направена от този профил.

7.9.2 Срокът на валидност (употреба) на кредитите Vivre е неограничен. Кредитите Vivre не могат да бъдат превърнати в лева и не могат да бъдат използвани извън сайта www.vivre. bg или извън профила, в който са заредени и за други членове.

7.9.3. В случай на съмнения за измама относно получаването и използването на промоционални кредити Vivre, Вивре Деко си запазва правото да анулира едностранно всяко разпределение или използване на кредити Vivre, без Потребителя да има право да предяви иск за обезщетение или за равностойността на тези кредити.

7.9.4 В случаите на чл. 7.8.1, приложими за продуктите, напълно или частично заплатени с безплатни промоционални кредити, върнатите суми не подлежат на възстанояване в банкови сметки, посочени от Клиента; в случай на връщане, Клиентът ще получи кредити 1 кредит = 1 BGN и ще ги използва само за бъдещи покупки от www.vivre.bg.

8. Измама

8.1. Вивре Деко не изисква от своите Клиенти или Потребители, по никакъв начин на комуникация (имейл/по телефон/SMS/ и др.) информация относно поверителни данни, банкови сметки/карти или лични пароли.

8.2. Клиент/Потребител поема цялата отговорност за предоставяне на своите поверителни данни на трета страна.

8.3. Вивре Деко не отрича никаква отговорност в случай, че Потребител/Клиент би бил/е ощетен по някакъв начин от трета страна, която претендира, че е/представлява интересите на Вивре Деко.

8.4. Клиент или Потребител информира Вивре Деко за подобни опити, използвайки контактните данни.

8.5. Вивре Деко не насърчава Спам-а. Всеки Потребител/Клиент, който изрично е предоставил своя имейл адрес на сайта, може да избере да деактивира клиентския профил, свързан с този имейл адрес.

8.6. Комуникацията, осъществявана от Вивре Деко по електронен път от разстояние (т.е. електронна поща), съдържа пълните идентификационни и съответни данни на изпращача или линкове към тях, към датата на предаване на съдържанието.

8.7. Следните цели ще се считат за опит за измама на сайта/съдържанието и/или на Вивре Деко. Вивре Деко си запазва правото да задейства наказателно преследване срещу онзи или онези, които са опитали да постигнат тази цел (и):

8.7.1. за достъп до данни от всякакъв вид на друг Потребител/Клиент с използване на акаунт или чрез всеки друг метод.

8.7.2. да променя или да изменя съдържанието на сайта или на всякаква кореспонденция, изпратена по всякакви начини от Вивре Деко на Потребител/Клиент.

8.7.3. за възпрепятстване работата на сървъра/сървърите, на който функционира сайта.

8.7.4. да има достъп или да разкрива на трети лица, които не разполагат с необходимата правна власт, съдържанието, изпратено по всякакъв начин от Вивре Деко на Потребител/Клиент, когато той не е легитимният получател на съдържанието.

8.8. Нерегламентираното получаване на бонуси Vivre в условията на чл. 7.9 чрез използване на фалшиви профили (имена, които не са истински, повече от един профил на физическо лице или чрез използване на идентичност на лица, но от друго лице) се счита за опит за измама и ще имат за ефект анулирането на придобитите предимства, блокиране на достъпа до сайтовете Вивре Деко и докладване на съответните органи.

9. Ограничение на отговорността

9.1. Вивре Деко не може да бъде държано отговорно по никакъв начин спрямо никой Потребител/Клиент, който използва сайта или съдържанието, с цел различна от членовете, съставляващи Общите условия.

9.2. В случай, че Потребител/Клиент счита, че съдържанието, изпратено по всякакъв начин от Вивре Деко, нарушава авторските или всякакви други права, той може да се свърже за повече подробности с Вивре Деко, според контактните детайли на contact@vivre.bg, така че Вивре Деко да може да вземе информирано решение по въпроса.

9.3. Вивре Деко не гарантира на Потребител или Клиент достъп до сайта или услугата, при липса на регистрация от страна на последния чрез следване на етапите на регистрация на сайта и не му дава право да сваля или да променя частично и/или напълно съдържанието, да възпроизвежда отчасти или изцяло съдържанието, да копира, или да използва всяко съдържание по друг начин или да прехвърля на трета страна съдържание, по отношение на което има и/или е получил достъп въз основа на споразумение за употреба, без предварителното писмено съгласие на Вивре Деко.

9.4. Вивре Деко не носи отговорност за съдържанието, качеството или характера на други уебсайтове, до които се стига чрез връзки от съдържанието, независимо от естеството на тези връзки. За тези сайтове, отговорността е изцяло на техните собственици.

9.5. Вивре Деко се освобождава от всякаква вина в случай на използване на сайтове и/или съдържание, изпратено до Потребител или Клиент, чрез всякакви средства (електронни, телефон и др.), чрез уебсайтове, електронна поща или служител на Вивре Деко , когато тази употреба на съдържанието може или произвежда щети от всякакъв вид за Потребителя, Клиента и/или трето лице, участващи в този пренос на съдържание.

9.6. Вивре Деко не предлага никакви преки или косвени гаранции, че:

9.6.1. услугата ще бъде според изискванията на Клиента

9.6.2. услугата ще бъде непрекъсната, сигурна или без грешки от всякакъв вид

9.6.3. продукти/услуги, получени безплатно или срещу заплащане чрез услугата ще отговарят на изискванията или очакванията на Клиента

9.7. В рамките на разпоредбите на Общите условия, операторите, администраторите и/или собствениците на сайта не са отговорни по никакъв начин за отношенията или техните последствия, произтичащи от, но не ограничени до, закупувания, специални оферти, промоции, насърчавания или всякакъв друг вид отношение/връзка/транзакция/ сътрудничество/ и др., които могат да възникнат между Клиент или Потребител и всеки, който се популяризира пряко или косвено чрез сайта.

10. Непреодолима сила и непредвидени случаи

10.1. С изключение на случаите, в които не е изрично предвидено друго, никоя от страните по даден сключен договор, който все още е в ход, няма да носи отговорност за неизпълнението в срок и/или неправилното, изцяло или частично, изпълнение на някое от задълженията й по договора, ако неизпълнението на съответното задължение е било причинено от събитие на непреодолима сила.

10.2. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е длъжен да информира другата страна незабавно и напълно за производство му и да вземе всички мерки, с които разполага, с цел ограничаване на последствията от съответното събитие.

10.3. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е освободена от това задължение само, ако събитието не й позволява да я доведе до край.

10.4. Ако в срок от 15 дни, считано от датата на възникването му, съответното събитие не престане, всяка страна ще има правото да уведоми другата страна за прекратяването на този договор, без някоя от тях да може да претендира за обезщетения.

10.5. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността да изпълни задълженията си в рамките на 30 дни от датата на възникване на събитието, но в рамките на чл. 10.3.

10.6. По изключение (не по вина на Вивре Деко) и в резултат на непредвиден случай (като инцидент на доставчика или на фирмата превозвач) е възможно доставката на продуките да не може да бъде изпълнена. В този случай, Клиентът ще може да получи активируем промоционален кредит (по избор на Вивре Деко и за всеки отделен случай), който би могъл да бъде използван за неопределено време за закупуване на продукти от сайта www.vivre.bg, както е описано в точка 7.9.

11. Спорове

11.1. Чрез използване/посещение/разглеждане/ и др на сайтове и/или всяко съдържание, изпратено от Вивре Деко на Потребителя/Клиента чрез достъп и/или изпращане по различни начини (електронни, телефон и др.), той се съгласява поне с разпоредбите от "Общи условия".

11.2. Всеки спор по отношение на тези Общи условия, който може да възнике между Потребител/Клиент и Вивре Деко, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие.

11.3. Всеки спор, от всякакъв вид, който би могъл да възникне между Потребител и Вивре Деко или неговите партньори, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, конфликтът ще бъде разрешаван от компетентния съд от седалището на Вивре Деко или от компетентния съд от седалището на потребителя , съгласно приложимите законови разпоредби.

11.4. Имайки предвид разпоредбите на Наредба (ЕС) №. 524/2013 за онлайн разрешаване на потребителските споровете и изменение на Наредба (ЕС) No. 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕС, Вивре Деко предлага на Потребителя/ Клиента възможността да избере начина за разрешаване на всякакви възможни спорове извънсъдебно, използвайки европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове (платформа SOL), дигитален инструмент, създаден от Европейската Комисия, за улеснение на решаването на спорове извънсъдебно независимо, безпристрастно, прозрачно, ефективно, бързо и справедливо ,спорове които се относят до договорните задължения, произтичащи от договори за продажба или за предоставяне на онлайн услуги за потребителите, който пребивават в Европейския Съюз и търговец със седалище в Европейския Съюз. В тази връзка може да използвате следния линк към платформата за SOL: ODR.

11.5. Ако някоя от изброените по-горе клаузи бъде намерена за нищожна или недействителна, независимо от причината, тази клауза няма да се отрази на валидността на останалите клаузи.

11.6. Този документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с румънското законодателство.

12. Финални разпоредби

12.1. Вивре Деко си запазва правото да може да извършва всякакви промени в тези разпоредби, както и всякакви промени по сайта/неговите структури/услугата, както и всяко съдържание, без предварително уведомяване на Потребителя или Клиента.

12.2. В границите на разпоредбите на Общите условия, Вивре Деко няма да бъде подведен под отговорност за възможни грешки, появили се на сайта по някаква причина, включително поради промени, настройки и др., които не са направени от администратора на сайта.

12.3. Вивре Деко си запазва правото да въвежда рекламни банери от всякакво естество и/или връзки на всяка страница на сайта, в съответствие с действащото законодателство.

13. Контакт и друга информация

13.1. Ако имате някакви въпроси или предложения във връзка с Вивре Деко, моля, свържете се с нас на телефон: 024928341, от понеделник до петък, работно време: 09:00 - 18:00 часа или по електронна поща на contact@vivre.bg.

13.2. Всякакви коментари, въпроси, обратна връзка, идеи, предложения или други съобщения или информация за или свързана със сайта www.vivre.bg , функционалността или неговото подобрение, остават собственост на дружеството „ Вивре Деко” ООД.

Обработка на лични данни: „ Вивре Деко” ООД е регистрирано в регистъра за обработки на лични данни под номер 22845.

Top