Общи условия за ползване на интернет магазин www.vivre.bg


1. Определения

За целите на настоящите Общи условия използваните в него термини имат следните значения:

ВИВРЕ ДЕКО - Дружество „ВИВРЕ ДЕКО” АД, седалище: Букурещ, бул. Тудор Владимиреску 22, Green Gate Office, етаж 11 , Офис 1, Сектор 5, J40/3718/2012, ЕИК RO30010618, капитал 7.250.800 лей, организирано съгласно румънското законодателство.ВИВРЕ ДЕКО притежава и управлява интернет/онлайн/ магазин, достъпен на интернет адрес www.vivre.bg.

САЙТ - Домейн vivre.bg и неговите поддомейни.

СЪДЪРЖАНИЕТО има следното определение:

 • цялата информация на САЙТА, която може да бъде посетена, гледана или така достъпна чрез използването на цифрово оборудване;
 • съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ от Вивре Деко по електронен път и/или всяко друго налично средство за комуникация;
 • всяка информация, съобщена, чрез всички средства, от служител или сътрудник на Вивре Деко на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на КЛИЕНТА, съгласно контактната информация, посочена или не от него;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от Вивре Деко в определен период от време;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от трета страна, с която Вивре Деко е подписала споразумения за партньорство в определен период от време;
 • данни относно Вивре Деко или други техни привилегировани данни.

УСЛУГА – услугата електронна търговия, водена изключително в публично достъпните части на САЙТА, по отношение на предоставянето на възможност за КЛИЕНТА да договаря продукти и/или услуги, използвайки единствено електронни средства, включително и други средства за комуникация от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛ - физическо лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефон и др.) или въз основа на споразумение за ползване между Вивре Деко и него и което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

ПРОФИЛ – съставен от електронна поща и парола, който позволява на един единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до ограничени области на САЙТА, чрез който се извършва достъп до УСЛУГАТА.

КЛИЕНТ - лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО и УСЛУГАТА след създаване на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.

ПОРЪЧКА - електронен документ , който се явява форма на комуникация между Продавач и Купувач , с който Купувача изпраща на Продавача, чрез сайта, желанието за закупи Продукти или Услуги от Сайта.

Препоръчителна цена -Препоръчителната цена - е предоставената информация за някои продукти в близост до продажната цена (отляво на страниците с многото продукти, под продажната цена отбелязана в самостоятелната страница с описанието на отделния продукт), с по-малък шрифт от този, с който е написан продажната цена и е в сив цвят. За продуктите, които се предлагат на продажба на Препоръчителна цена, тази цена е показана като продажна цена. Препоръчителната цена НЕ е референтна цена, използвана от Вивре Деко в неговото пространство за продажби и е необходимо да се използва само като информация / препоръка от доставчика Вивре Деко. Показваме тази информация, за да се използва при сравнителната оценка на продукта и клиентът разбира, че тя няма за цел да предизвика объркване и че в процеса на пазаруване и в линка на „Моята кошница“ https://www.vivre.bg/ cart / index е показано ясно продажнатa цена за всеки отделен продукт.

ДОКУМЕНТ - настоящите Общи условия за ползване

ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ - всеки вид изпратено съобщение (напр. имейл/ SMS/ Viber/ обаждане по телефона/ съобщения, изпращани от мобилен телефон/ съобщения, изпращани от мрежата и др.), съдържащо обща и специфична информация за сходни или допълващи продукти на такива, каквито сте купували/ разглеждали онлайн, информация относно оферти и промоции, информация относно стоки или услуги, добавени във Вашата кошница/ Вашия акаунт и друга търговска информация като проучвания на пазарното търсене.

ДОГОВОР от разстояние - в съответствие с определението, съдържащо се в Наредба 34 от 04 юни 2014 г. за правата на Потребителите по договори, сключени с търговци, както и за изменение и допълнение на някои нормативни актове, чл. 2 точка 7, както е формулиран в Директива 2011/83 / ЕС относно правата на потребителите: всеки договор, сключен между търговец и потребител в рамките на организирана система за продажби или за предоставяне на услуги от разстояние, без едновременно физическо присъствие на търговеца и на потребителя, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние, до и включително момента, в който е сключен договорът;

ЛИЧНИ ДАННИ - всеки вид информация, свързана с лице, което е идентифицирано или може да се идентифицира ("субект на данни"); обикновено включва собствено име и фамилия, домашен адрес имейл адрес, личен идентификационен номер, телефонен номер, клиентски идентификационен номер, универсални уникални идентификатори (UUID), данни за геолокация и др.;

АДМИНИСТРАТОР - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга организация, която самостоятелно или съвместно с други, определя целите и средствата за обработването на лични данни;

СЪГЛАСИЕ - на субект на данни означава всеки специфичен информиран и недвусмислен акт на свободна воля на субекта на данни, чрез който той/ тя приема с декларация или с неоспоримо действие, че неговите лични данни ще се обработват.

ОБРАБОТВАНЕ - всяко действие/ набор от действия, извършени по отношение на личните данни (с или без автоматични средства), съответно събиране, записване, управление, структуриране, съхранение, адаптиране, промяна, извличане, консултиране, използване, оповестяване, предоставяне, съгласуване, комбиниране, ограничаване, изтриване и др. (т.е. всеки тип действие, извършено по отношение на личните данни);

БЮЛЕТИН / ИЗВЕСТИЕ – периодично средство за информация, изключително по електронен път, за продукти, услуги и/или промоции, провеждани от Вивре Деко в определен период от време, без никакъв ангажимент от страна на Вивре Деко по отношение на информацията, съдържаща се в него.

ТРАНЗАКЦИЯ - инкасиране или възстановяване на сума, получена от продажбата на даден продукт/услуга от Вивре Деко на Клиента, чрез използване на услугите на фирма, обработваща картите, одобрена от Вивре Деко или по банков път, независимо от начина на доставка.

2. Обща информация

2.1. Документът определя реда и условията за ползване на сайта/съдържанието/услугата от Потребителя или Клиента, ако той няма друг валиден договор за ползване, сключен между Вивре Деко и него. Моля, прочетете внимателно настоящия документ, за да не допуснете никакви възможни нежелани/ неприятни резултати, които може да възникнат за Потребителя/ Члена/ Клиента, като такива, които имат отрицателно въздействие върху неговите данни и/или информацията, предоставена на Вивре Деко.

2.2. Извършването на услугите и/или доставката на продуктите започва веднага след изпълнението на всички необходими формалности за регистриране. При регистрацията, Членът или Клиентът се задължават да предоставят точните данни за своето име, адрес и други необходими данни за обработване и възлагане на поръчки. За коригиране или актуализиране на тази информация, моля отидете в меню "лични данни" в приложението и в "Моят акаунт".
Когато влизате в потребителския си акаунт и използвате личната си парола Вие отговаряте за всички действия, произтичащи от това. Вивре Деко не отговаря за грешките/ инцидентите, произтичащи от небрежност на потребителя по отношение на сигурността и поверителността на неговия акаунт и парола.

2.3. Употребата, включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на съдържанието/ услугата, включва присъединяването на Потребител или Клиент към тези условия за ползване; Клиентът е длъжен да следи непрекъснато за общите условия, които могат да бъдат актуализирани, изменени и допълнени. В случай на спорове се прилагат условията, валидни към момента на поръчката и съобщаването й в писмена форма до Вивре Деко.

2.4. Достъпът до услугата се извършва изключително чрез достъп до публично достъпния сайт www.vivre.bg

2.5. С помощта на сайта/съдържанието/ услугата, Потребителя или Клиента е единствения отговорен за всички дейности по използването му. Той също така носи отговорност за всякакви материални, интелектуални или електронни щети или от друго естество върху продукти на сайта, съдържанието, услугата Вивре Деко или на всяко трето лице, с което Вивре Деко има подписани договори, съгласно действащото румънско законодателство.

2.6. Ако Потребителят или Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или оттегля одобрението си, дадено за Общите условия, ще изпрати имейл на адрес contact@vivre.bg като посочи своите мотиви и поиска актуализация/ промяна на събраните данни:

2.6.1. Освен това той има възможност по всяко време да се откаже от своето съгласие да използва Услугата, други услуги, предлагани от Вивре Деко чрез Сайта, като във връзка с това Потребителят или Клиентът изпраща своето искане с имейл, на dpo@vivre.eu.

2.6.2. Ако Потребителят и/или Клиентът не желае да получава от Вивре новинарски бюлетини, предупреждения и/ или информация, предоставена за целите на маркетинга и рекламата с помощта на всякакъв вид средства за комуникация (електронни, по телефон и др.), той може да поиска СПИРАНЕ НА АБОНАМЕНТА като натисне съответния бутон, съдържащ се във всички имейл съобщения или като изпрати искане до Отговорника за защита на данните на Вивре на имейл dpo@vivre.eu.

2.6.3. Потребителят/ Клиентът, с оглед на съществуващото законодателство и регламенти относно защитата на личните данни, имат право да бъдат забравени като заявят това пред Вивре въз основа на търговския договор между страните и във връзка с това могат да изпратят искане на Отговорника за защита на данните на dpo@vivre.eu.

2.6.4. Потребителят/ Клиентът може по всяко време да промени своето решение да не се съгласи и/или да не приеме Документа, като изрази своето съгласие с Документа за Общите условия, налични в настоящата форма в този конкретен момент.

2.7. С цел да си упражнява правото, предвидено в чл. 2.6, той може да се свърже с Вивре Деко или да използва връзките в съдържанието, получено от Вивре Деко, предназначени за тази цел. Ако Клиентът е платил за всички неспазени договори към Вивре Деко и отмен8 съгласието си, изразено в полза на документа, за срока на протичане на дадена поръчка, Вивре Деко ще отмени неговата поръчка без никакво допълнително задължение на някоя страна спрямо другата или без нито една от страните да изисква обезщетения от другата.

2.8. Този сайт е предназначен само за членове физически лица, които са най-малко на 18 години, които са преминали съответните етапи на регистрация и които не са били спрени или отстранени от Вивре Деко, независимо от причината за спиране или отстраняване. Ставайки Потребител, лицето декларира, че отговаря на горепосочените условия.


3. Съдържание

3.1. Платформата Vivre няма права на собственост върху съдържанието на страниците, публикувани в пространството, предоставено на потребителите, не проучва съдържанието на материалите в момента на публикуването им, но запазва правото (не задължението) за себе си и за всяко лице, посочено от Vivre, да откаже или изтрие, както сметне за подходящо, всяко съдържание, достъпно чрез платформата.

3.2.Vivre и всяко друго лице, определено в това отношение, има правото да изтрие (премахне) всяко съдържание, което нарушава правилата и условията за използване или по друг начин е несъвместимо с принципите на тази платформа. Следователно вие се съгласявате да оцените и поемете всички рискове, свързани с използването на всяко съдържание, включително тези, свързани с точността, пълнотата или полезността на такова съдържание.

3.3. Като потребител, вие носите цялата отговорност за собствените си действия, както и за последствията, които те могат да имат, след публикуването на материалите, които качвате, правите публично достъпни в платформата Vivre и потвърждавате факта, че публикуваните материали ще могат да бъдат достъпни и обработвани от трети страни, като платформата Vivre няма контролна функция в това отношение.

3.4. Задължавате се да не правите следното:

 • а) да публикувате защитени с авторски права материали, ако не сте автор или ако нямате разрешението на автора да публикувате съответния материал;
 • b) за публикуване на нецензурни, клеветнически, заплашителни, дискриминационни или злонамерени материали към друг потребител, физическо или юридическо лице или към всяка трета страна;
 • в) да публикува лични данни (включително, но не само изображения, видеозаписи, текстове) без изричното съгласие на заинтересованите лица, съответно в случай на непълнолетни, без изричното съгласие на техните родители или законни представители.
 • d) да публикувате, излъчвате или предавате материали (изображение, текст: порнографски, еротични или сексуално явен, от всякакъв вид и под каквато и да е форма, които насърчават актове на педофилия, кръвосмешение или скотоложство, което насърчава омраза към определени групи от хора, по причини, свързани с: раса, етнически произход, религия, увреждания, пол, възраст, статут на ветеран, самоличност или сексуална ориентация.) Забранено е създаването на лични профили и публикуването на материали, свързани с: видео чат, услуги за ескорт, еротичен масаж или други от този вид.
 • е) да публикувате материали, които съдържат вируси, червеи или други програми с намерението да унищожат всяка система или информация;
 • f) да качвате, публикувате, излъчвате или предавате по друг начин каквото и да е съдържание, за което нямате законно право да предавате или излъчвате при каквито и да било условия, съгласно която и да е правна система, румънски или чуждестранни, договорни или доверителни отношения ( като поверителна информация, частна информация, открита или разкрита като част от взаимоотношенията за предоставяне на услуги или предмет на споразумения за поверителност);
 • g) качване, публикуване, излъчване или предаване по друг начин на всякакъв вид реклама, промоционални материали, „нежелана поща“, „спам“, верижни писма, пирамидални схеми или всяка друга форма на привличане,
 • >
 • h) за популяризиране или предоставяне на информация за това как да се извършват незаконни дейности, за насърчаване на физическо или вербално нараняване на която и да е група или лице или за насърчаване на всеки акт на жестокост към животни. Това може да включва, но не се ограничава до предоставяне на информация за това как да се произвеждат, закупуват или сглобяват бомби, гранати или други видове оръжия и създаване на сайтове за „разбиване“;
 • i) да публикувате материали за конкурентни цели на платформата или да използвате материалите, получени чрез платформата за конкурентни цели
 • j) да публикувате, излъчвате или предавате всякакви други материали, които противоречат , във всякакъв вид, действащите правни норми

3.5. Vivre си запазва едностранното право да редактира, модифицира, съответно да премахва изцяло или частично всеки материал, който попада в обхвата на горното. В случай на нарушение на разпоредбите, посочени по-горе, Vivre си запазва правото да редактира съдържанието или да премахне напълно съответните материали от платформата, както и да блокира и изтрие акаунта на виновните потребители, без никакво уведомление и без никакво задължение да върне всяка сума, събрана за неговите услуги.

3.6. Vivre не гарантира достоверността или точността на информацията, публикувана от потребителите, и не одобрява мнения, изразени от потребителите.

3.7. Платформата Vivre действа като пасивен фактор при онлайн разпространението и публикуването на информация, предоставена от потребителите, и няма задължение да проверява предварително публикуваните от потребителите материали. Поради това Vivre не носи отговорност по никакъв начин за информацията и данните, публикувани, излъчвани или предавани от неговите потребители. При поискване от потребител, компанията може да проучи и провери твърденията и може да реши дали съответната информация трябва да бъде премахната.

3.8. Vivre може да предприема действия или мерки по отношение на потребителя или срещу публикуваните от него материали. С въвеждането на материала във всеки публичен или частен сегмент на платформата, вие предоставяте на представителите на Vivre непрекъснатото, неотменимо право (включително морални права) и лиценза да използват, възпроизвеждат, променят, адаптират, публикуват, превеждат, разпространяват или публично съобщават съдържанието (изцяло или частично), в международен мащаб или да го включите в други произведения под каквато и да е форма, в средствата за масово осведомяване или в технологията, известна или предстои да бъде разработена в бъдеще.

3.9. Вие също така позволявате на всяко лице, което е абонат, да има достъп, да разглежда, съхранява или възпроизвежда такива материали за лични цели. При спазване на гореспоменатото, собственикът на такъв материал, публикуван на сайта, запазва всички права, които могат да произтичат от него.

3.10. Съдържанието, както е дефинирано в преамбюла, включително, но не само лога, стилизирани изображения, търговски символи, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, представено на сайта, е изключителна собственост на Vivre Deco, което са всички права, получени в тази връзка пряко или непряко (чрез лицензи за използване и/или публикуване), са запазени.

3.11. На Члена или Клиента не е разрешено да копира, разпространява, публикува, прехвърля на трети страни, модифицира и/или по друг начин да променя, използва, свързва към, показва, включва каквото и да е съдържание в контекст, различен от първоначално предвидения от Vivre Deco, включва каквото и да е съдържание извън уебсайта на Vivre Deco, премахване на знаци, обозначаващи авторските права на Vivre Deco върху съдържанието, както и участие в трансфер, продажба, разпространение на материали, направени чрез възпроизвеждане, модифициране или показване на съдържанието, освен с изричното съгласие на Vivre Deco .

3.12. Всяко съдържание, до което Членът или Клиентът има и/или получава достъп по какъвто и да е начин, е предмет на Документа, ако съдържанието не е придружено от конкретно и валидно потребителско споразумение, сключено между Vivre Deco и него, и без никакво имплицитно или изрично формулиран от Vivre Deco по отношение на това съдържание.

3.13. Членът или Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични или некомерсиални цели, само ако те не противоречат на разпоредбите на този Документ.

3.14. Ако Vivre Deco предостави на Члена или Клиента правото да използва, във формата, описана в отделно потребителско споразумение, определено съдържание, до което Членът има или получава достъп след това споразумение, това право се разпростира само върху това или онези съдържания, определени в споразумението, само през периода на неговото съществуване или това съдържание на уебсайта или периода, определен в споразумението, съгласно определените условия, ако съществуват и не представляват договорен ангажимент от страна на Vivre Deco за съответния Член. , Клиент или всяка друга трета страна, която има/получава достъп до това прехвърлено съдържание по какъвто и да е начин и която може да бъде или е увредена по някакъв начин от това съдържание, по време на или след изтичане на потребителското споразумение.

3.15. Никакво съдържание, предадено на Члена или Клиента чрез каквито и да е средства за комуникация (електронно, телефонно и т.н.) или придобито от него чрез достъп, посещение и/или гледане, не представлява договорно задължение от страна на Vivre Deco и/или Служител или сътрудник на Vivre Deco, който е посредничил при прехвърлянето на съдържание, ако такова съществува, във връзка с това съдържание.

3.16. Всяко използване на Съдържанието за цели, различни от изрично разрешените от документа или потребителското споразумение, което го придружава, ако съществува такова, е забранено.


4. Контакт за Клиенти и Потребители

4.1. Вивре Деко публикува на сайта пълна и точна идентификационна и контактна информация за Клиента или Потребителя.

4.2. Чрез използването на формуляра за контакт или услугата на сайта, Потребителят или Клиентът на Вивре Деко декларира и се съгласява с него да се осъществява контакт чрез всички налични средства включително чрез електронни средства от страна на Вивре (като това не е задължително за компанията) и разбира че като попълва своите данни за контакт като име, имейл адрес, телефонен номер и др., тези данни ще се обработват и записват в базата данни за подобряване на търговските отношения, съответно за доброто осъществяване на икономическите и търговски дейности на дружеството. За подробности и допълнителна информация за обработването и управлението на лични данни, моля прегледайте и прочетете члена, свързан с Политиката за поверителност в настоящия документ.

4.3. Частично или пълно попълване на формуляра за контакт и изпращането му не представлява по никакъв начин ангажимент от страна на Вивре Деко да се свърже с Потребителя или Клиента.

4.4. Достъпът до Сайта, използването на информацията, представена на сайта, посещението на страниците или изпращането на електронни пощи или съобщения, адресирани до Вивре Деко, се осъществява по електронен път, по телефона или чрез каквито и да било други средства за комуникация, налични за Потребителя или Клиента и Вивре Деко, като се има предвид по този начин, че той се съгласява да получава съобщения от Вивре Деко по електронен и/или телефонен начин, включително и комуникация чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или уебсайт съобщения.

4.5. Клиентът изрично заявява, че предоставените данни за контакт (електронна поща, телефонен номер, адрес за доставка) му принадлежат и че ще бъдат използвани от Vivre Deco за кореспонденцията с клиента.


5. Бюлетини и известия

5.1. В момента, в който Потребител или Клиент си създаде профил на сайта, приемайки Документа (Общи условия), той има правото да изразява или не съгласието си за получаване на бюлетини и/или известия от Вивре Деко по електронен път и/или по телефона, включително чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или чрез съобщения на сайта.

5.2. Данните, взети от Потребителя, с цел изпращане на бюлетини и/или известия, могат и ще бъдат използвани от Вивре Деко при спазване на Политиката за поверителност.

5.3. Отказването от получаване на бюлетини и/ли сигнали от Потребител или Клиент може да се направи по всяко време:

5.3.1. Използвайки специално предназначената връзка в рамките на всеки получен бюлетин и/или известие ( в края на имейла в секция "Щракнете тук за отписване” )когато тази опция е технически възможна;

5.3.2. Чрез модифициране на съгласието си да получава бюлетини и/или известия и използвайки страници в ограничените зони, в рамките на индивидуалния профил на Потребителя, на www.vivre.bg.

5.3.3. Чрез свързване с Вивре Деко, като се използват данните, посочени по-горе, съгласно контактната информация, така като е посочена в чл. 2.5 и без последващо задължение на която и да е от страните спрямо другата или без която и да е от страните да може да изисква обезщетение.

5.4. Отказването от получаването на бюлетини и/или известия не предполага отказ от съгласието, дадено за настоящия Документ и се прилага/има ефект само в бъдещ момент, след изпращането на намерението за отказване.

5.5. Вивре Деко си запазва правото да избира лица, на които да изпраща бюлетини и/или известия, както и правото да отстрява от своята база данни всеки Потребител или Клиент, който предходно е изразил съгласието си да получава бюлетини и/или сигнали, без никакъв друг ангажимент от страна на Вивре Деко или на предварителна нотификация.

5.6. Вивре Деко няма да включва в бюлетините и/или известията, изпратени до Потребител или Клиент, никакъв друг рекламен материал под формата на съдържание, който да се отнася до трето лице, което не е търговски партньор на Вивре Деко, към момента на изпращане на бюлетините и/или известията.


6. Политика за поверителност

Ние прилагаме всички предвидени мерки, за да гарантираме, че защитаваме и пазим поверително Вашите лични данни като прилагаме всички необходими технически и организационни мерки, включени в съществуващото законодателство и регламенти относно защитата на личните данни, включително Общия регламент за личните данни (ЕС) 679/2016 (GDPR).

Целта на този член е да Ви информира за обработваните от нас лични данни, които сте ни предоставили директно или чрез нашия уебсайт, както и начина по който обработваме тези данни.

6.1. В съответствие с действащото законодателство и регламенти относно защитата на личните данни (GDPR) - личните данни се дефинират като всяка информация относно субект на данни, който е идентифициран или може да се идентифицира. Като цяло личните данни, за които това се отнася и които Дружеството обработва включват собствено име и фамилия, местоживеене, имейл адрес, личен идентификационен номер, клиентски код, идентификационен код за въздушна товарителница, за да може продуктите да Ви бъдат изпратени и т.н.

6.1.1. Личните данни, които ВИВРЕ събира и обработва са: собствено име и фамилия, местоживеене (пощенски адрес, необходим за доставката на стоки), имейл адрес, телефонен номер, универсален уникален идентификатор (UUID), клиентски код, фактурни данни (за финализиране на поръчката), гласови, банкови данни (с случай на връщане на пари по поръчка), акаунт в социални медии.

Ние не събираме и не обработваме по никакъв друг начин чувствителни лични данни, съгласно дефиницията в GDPR, като специални данни. Ние също така не желаем да събираме и обработваме лични данни на лица на възраст под 18 години.

6.1.2. Следователно в съответствие с GDPR, администратори за това обработване на лични данни (дружества - администратори) са следните компании: i) ВИВРЕ ДЕКО С.А., румънско дружество, със седалище в Букурещ, бул. "Тудор Владимиреску", Грийн Гейт офис, ет. 11, район 5, вписано в Търговския регистър под номер J40/3817/2012 и ДДС номер RO30010618 и/или ii) Вивре Лоджистикс СРЛ, румънско дружество, със седалище в Букурещ, ул. Гюргюлуи № 321, сграда С2, партер и първи етаж, район 4, вписано в Търговския регистър под номер J40/10627/2013 и ДДС № RO32172403, като и двете дружества се задължават да управляват надлежно вашите лични данни съгласно изискванията на националното законодателство и GDPR и при спазване на най-строгите мерки за безопасност и само за посочените цели. Личните данни, с които разполагаме, са събрани/ обработени и т.н. в хода на сегашните или минали търговски отношения между страните, за което Вие сте дали своето валидно съгласие според действащото законодателство в конкретния момент.

6.1.3. Дружеството желае да Ви информира, че данните по член 6.1. и следващите са само примерни и не са всеобхватни и за отчитането пред субекта на данни на договорената услуга/ посочена от клиента, долуподписаният ще събира минималното необходимо количество лични данни, необходими за изпълнението на целите/ дейностите, осъществявани от Вивре.

6.2. Във връзка с управлението на този уебсайт, Вивре събира специфична информация ("лични данни") относно субектите на данни, данни, които се предоставят от отделни субекти чрез уебсайта, които изразяват доброволно своето съгласие, директно (напр. собствено име и фамилия, седалище, имейл адрес, телефонен номер и др.) или индиректно (напр. IP адрес, UUID и др.)

6.3. Целите, за които дружеството обработва лични данни, предоставени от Члена/ Клиента са следните:

 • обработване на поръчки и възстановяване на платени суми;
 • изпълнение на договорно споразумение с партньори за счетоводни цели;
 • оптимизиране на маркетинговата дейност;
 • разрешаване на всички искания по отношение на изпълнението на поръчка;
 • Маркетингова комуникация;
 • управление на потребителския акаунт на платформата Вивре;
 • статистически цели;
 • обратната връзка за предоставените от Vivre Deco услуги.
 • - обратната връзка, предоставена за продуктите/колекциите, предлагани от Vivre Deco, чрез изразяване на опциите на клиентите/членовете по отношение на определени колекции от стоки, опции, които могат да бъдат публикувани в онлайн магазина на компанията, осигурявайки изключителна промоция на съответните стоки.

6.4. Вивре събира, обработва и управлява Вашите лични данни съгласно изискванията на GDPR за следните периоди от време: (i) съгласно правните изисквания на гражданския и наказателен кодекс относно предписанията и договорните условия, договорени при приемането на Общите условия, личните данни се съхраняват от Компанията за период от 3 години след изпълнението на договора (в случай на доставка и липса на искане за връщане на пари); (ii) събраните лични данни се архивират/ съхраняват за още 3 години в случай на искане за връщане на пари за специфичния акаунт.

Освен това можем да обработваме Вашите лични данни, за да Ви информираме за продукти или услуги, промоционални оферти или за осъществяване на Вашия абонамент за бюлетин. Като общо правило, този набор от лични данни се обработва за целите на директния маркетинг само след получаване на Вашето съгласие и с помощта на комуникационни канали (имейл, sms и др.), които сте ни предоставили при даване на Вашето съгласие. Като се има предвид това, е важно да знаете факта, че нашите дейности по обработване се основават на Вашето съгласие, докато го оттеглите и на възможността за оттеглянето му по всяко време.

Като предоставя своите лични данни, клиентът на Вивре, декларира и приема без никакви други условия факта, че неговата воля ще се включи и архивира в базата данни на обработващия, като дава своето конкретно и безусловно съгласие за обработването на неговите лични данни, както се посочва в член 6.3.

6.5. Дружество Вивре ви информира, че обработването на лични данни представлява: всяка дейност/ набор от дейности по отношение на лични данни (с или без използването на автоматизирани средства), съответно събиране, записване, управление, структуриране, адаптиране, промяна, извличане, консултиране, използване, разпространение, предоставяне, съгласуване, комбиниране, ограничаване. изтриване, унищожаване и др. (този набор от действия се представя чрез примери в настоящите условия, като обработване означава всеки вид операция, свързана с лични данни).

6.6. От гледна точка на територията, условията на регламента се прилагат за всяко обработване на лични данни, извършено от администратор или обработващ, със седалище в ЕС, обработване на лични данни на субекти на данни от ЕС, извършвано от администратор или обработващ извън ЕС, ако: стоки или услуги се предлагат на граждани на ЕС или се наблюдава/ профилира поведението на граждани на ЕС.

Вивре е администратор, както се посочва от действащото законодателство и регламенти, включително GDPR.

6.7. Вивре Ви информира, че в зависимост от стоките/ услугите, избрани от клиента и за целта на дейността по обработване на лични данни, Вивре може да предоставя Вашите лични данни на други Дружества от Групата, трети страни или власти за изпълнението на целите съгласно посочените основания за обработване. Съгласно GDPR Ви информираме, че може да предаваме или да предоставяме достъп до Вашите специфични лични данни на следните видове получатели:

 • Дружества от групата за управлението на поръчките;
 • Търговски партньори за доставката на поръчаните стоки и услуги;
 • Доставчици на куриерски услуги;
 • Доставчици на платежни или банкови услуги;
 • Доставчици на счетоводни услуги, за изпълнението на външни счетоводни услуги;
 • Застрахователни дружества;
 • Други трети страни, с които можем да разработваме съвместни програми за предлагане и доставка на наши продукти и услуги;
 • Публични власти.

Ние Ви гарантираме, че ще предприемем всички дейности по дю дилиджънс, за да се уверим, че всички обработващи и трети страни ще въведат всички необходими технически и организационни мерки, необходими за изпълнение на законовите изисквания на действащото законодателство, включително GDPR за осигуряването на всички права на субектите на данни (клиент/ член на Вивре).

6.8. Основанието за обработването на лични данни може да бъде, в зависимост от целта на обработването на лични данни, Вашето съгласие, дадено, когато сте създали и потвърдили своя личен профил, когато сте поискали да станете клиент/ член на общността на Вивре. Основанието е също така правно и/или договорно основание съгласно договорните/ търговски отношения между Вас (клиента) и дружеството/ дружествата на Вивре при възлагането на поръчка и извършването на плащане за поръчаните продукти, при връщане на продукт, който е несъответстващ или отказан продукт, но също и легитимния интерес на дружеството, който се изисква и е необходим при изпълнението на договорните и икономически дейности на дружеството Вивре, както се предвижда от GDPR. Ние ще обработваме Вашите лични данни, за да подобряваме и гарантираме, че когато е необходимо, защитаваме използването на уебсайта и потребителите на платформата Вивре от кибер атаки, мерки за идентифициране и предотвратяване на опити за измама, включително предоставяне на лични данни на местни власти, мерки за справяне с други възможни рискове.

6.9. Бихме желали да Ви информираме за принципите на Европейския регламент (GDPR ЕС 679/2016) и индивидуалните права на субектите на данни.

6.10. Общият регламент за защита на данните въвежда общо 6 принципа, които трябва да се спазват при обработването на лични данни:

 1. a) принцип на законосъобразността, справедливостта и прозрачността. Според този принцип, дружеството следва да се увери, че (1) обработването на лични данни се извършва при спазване на законовите изисквания и другите дейности по обработване са незаконни; (2) обработването на лични данни следва да се извършва по разумен начин за субекта на данни; (3) обработването следва да е прозрачно, което означава, че администраторът на данни следва да информира субектите на данни открито и ясно за целите и средствата на обработката;
 2. b) принципът за ограничение на целта. Дружеството изпълнява принципа като събира и обработва лични данни изключително за целите, определени и съобщени на субекта на данни;
 3. c) принцип на минимизирането на данни. Дружеството изпълнява този принцип като обработва само лични данни, които са необходими за целите/ необходимите дейности, има въведени правила, за да гарантира, че няма да събира ненужни данни във връзка с дейността по обработване;
 4. d) принцип на точността на данните. Дружеството събира и обработва от клиенти само точни и актуални данни;
 5. e) принцип на ограничение на съхранението. Дружеството изпълнява този принцип съгласно GDPR като архивира/ съхранява Вашите лични данни само за период от време, необходим за изпълнението на целите на обработването.
 6. f) принцип на поверителността и неприкосновеността, Дружеството е въвело всички необходими мерки за сигурност и е вътрешни правила, които имат за цел да гарантират сигурността срещу неразрешено и незаконно обработване и правила срещу нарушенията на данни, изменение на данни или загуба на данни.

6.11. Общият регламент за защита на данните въвежда общо 8 права на субектите на данни/ клиентите, членове на Вивре, както следва:

a) правото на информация и прозрачност (член 13 и член 14) – включва в първоначалната част на "условията", както и в информацията в настоящия член данни като: лични данни и данни за контакт на администратора и представителя; данни за контакт на Отговорника за защита на данните (DPO); цели на обработването и правните основания; получателите на данни или категории получатели на данни; информация относно изпращането на лични данни в трета държава; надлежни гаранции; период на съхранение; права на субектите на данни; право на подаване на жалба; възможни резултати от предоставянето на лични данни; съществуване на логика и система на автоматично профилиране;

b) правото на достъп (чл. 15). Правото на достъп се спазва от Дружеството и означава, че дружеството прави проверки относно обработването на лични данни; предоставя достъп до лични данни; предоставя копие от личните данни, включени в дейността по обработване; предоставя данни, според случая (срещу разумна такса); отдалечен достъп, подпомогнат от система, която позволява на субекта на данни да разглежда данните; валидиране на идентичността на субекта на данни;

c) право на поправка (чл. 16, чл. 19) - това право се спазва от дружеството и се отнася до коригирането и попълването на данни

d) правото да бъдеш забравен (чл. 17, чл. 19) - дружеството осигурява това право по искане на субектите на данни, само ако това искане е мотивирано и обосновано:

 1. Причини: данните вече не са необходими; оттегляне на съгласието; възражение; незаконно обработване; изпълнение на законово изискване, произтичащо от ЕС и/или местните власти; предоставяне на услуги на дете/ непълнолетни, освен ако не са изпълнени изискванията;
 2. Правото не може да бъде поискано и следователно предоставено, ако обработването е необходимо за: осигуряване на свобода на словото и информацията; спазване на законово изискване; изпълнение на задължение, което представлява публичен интерес; свързан със здравето; архивиране; исторически и научни изследвания; статистически цели; идентификация, заявяване и защита на право пред съда;

e) право на ограничаване на обработването (чл. 18, чл. 19) - това право може да бъде поискано както следва:

 1. когато: се оспорва точността на данните; незаконно обработване; данните вече не са необходими;
 2. администраторът може само да съхранява лични данни;
 3. дейността по обработване изисква съгласието на субекта на данни
 4. администраторът предоставя на всички получатели актуализация/ промяна на ограничението за обработването на данни.

f) право на преносимост (чл. 20). Според GDPR, дружеството следва да подпомогне субекта на данни в случай на искане за преносимост на данните; в лесен формат, машинно четим и изпращането им до администратор, посочен от субекта на данни.

g) правото на възражение срещу обработването (чл. 21) може да се поиска само за следните цели на обработването: директен маркетинг; научни и исторически изследвания; осъществяване на дейност от публичен интерес; упражняване на публична власт; легитимен интерес на администратор или трета страна.

h) за правото да не бъде оценяван с автоматизирано профилиране (чл. 22) изисква:

 1. незаконосъобразен характер на създаването на профили, независимо от целта: автоматично оценяване на капацитета и качеството на работата на служителите; предоставяне на точки - оценяване;
 2. изключение: съществуване на съгласие от субекта на данни.

Трябва също така да знаете, че можете да се свържете с Отговорника за защита на данните на Вивре на имейл dpo@vivre.eu. Уверяваме Ви, че ще положим всички усилия, които са необходими, за да отговорим надлежно на Вашите искания и да предоставим всички заявени данни!

Освен това Ви информираме, че имате право да представите жалба пред местния орган за обработване на данни.

За да заявите някои от правата на субектите на данни, посочени по-горе, като клиент на Вивре, вие имате право да изпратите писмени искания на имейл адрес dpo@vivre.eu и да поискате някои от Вашите права за намеса по отношение на: (i) поправяне, актуализиране, ограничаване или изтриване, ако обработването на лични данни не изпълнява изискванията на националното законодателство Закон №. 190/2018 относно прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за подход на Директива 95/46 / ЕО ,така и на Регламент 679/2016 на ЕС, и може да се прилага за всички гореспоменати действия, особено когато данните са непълни или неточни;(ii) анонимност на личните данни, (iii) уведомяване на трета страна, на която се предават данните доколкото усилията, необходими за това са непропорционални на легитимния интерес, на който може да повлияе; и за (iv) блокиране на дейностите по обработване доколкото това е възможно съгласно целта на обработването. Като администратор, бихме искали да Ви информираме, че ще спрем незабавно обработването на лични данни, когато целта за която събираме данни приключи.

7. Политика за употреба на бисквитките на www.vivre.bg

Бисквитката е файл с малки размери, специален текст, често кодиран, изпратен от сървъра към уеб браузър и след това изпратен обратно (без промяна) от браузъра всеки път, когато има достъп до този сървър. Бисквитката е инсталирана по искане, издадено от уеб сървъра на даден браузър (напр. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) и е напълно "пасивна" (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и не може да има достъп до информацията на хард драйвера на Потребителя). Бисквитките се използват за идентификация, както и за проследяване поведението на потребителите; типичните приложения са задържане на потребителските предпочитания и изпълнение на системата "пазарска кошница". Тези файлове позволяват да се признае терминала на потребителя и представяне на съдържанието по съответен начин, адаптиран към предпочитанията на потребителите. Бисквитките предоставят на потребителите приятно изживяване при сърфиране и подкрепа на усилията на Вивре Деко за осигуряване на комфортни услуги за потребителите: например - предпочитания за онлайн поверителност и история на пазарската кошница. Също така, се използват в приготвянето на анонимни, обобщени статистически данни, които помагат да се разбере как потребителите се ползват от www.vivre.bg, което позволява подобряване на структурата и съдържанието, но с изключение на личното идентифициране на потребителя.

Вивре Деко използват два вида бисквитки: на сесия и фиксирани (временни файлове, които остават в терминала на потребителя до приключване на сесията или затваряне на приложението/уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на терминала на потребителя за известен период в параметрите на бисквитката или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя. Бисквитките, използвани от партньорите на оператора на дадена уеб страница, са предмет на съответната Политика за поверителност.

Посещение в www.vivre.bg може да пласира: Бисквитки за успеваемост на сайта, бисквитки за анализ на посетителите, бисквитки за geotargetting, бисквитки за регистрация, бисквитки за реклама или бисквитки на рекламните доставчици.

Личните данни, събрани чрез използването на бисквитки, могат да се събират само за улесняване на определена функционалност за Потребителя и са криптирани по начин, който прави невъзможен достъпа на неоторизирани лица до тях. По принцип, приложение, използвано за достъп до уеб страници, позволява запазване на бисквитките на терминала по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, когато бисквитките са изпратени до неговия терминал или. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитките може да се намери в зоната с настройки на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използване на бисквитките може да повлияе на някои функционалности на www.vivre.bg.Бисквитките са фокус на ефективната работа на интернета, помагайки за генерирането на приятелско изживяване при сърфиране и адаптирано към предпочитанията и интересите на всеки потребител. Отказ или деактивиране на бисквитки може да направи някои сайтове невъзможни за ползване. Благодарение на своята гъвкавост и факта, че повечето от най-посещаваните и най-големи сайтове използват бисквитки, те са почти неизбежни; деактивирането на бисквитките няма да позволи достъп на потребителя до най-разпространените и използвани интернет страници, сред които YouTube, Gmail, Yahoo и други.

Примери за важни приложения на бисквитките:

 • Съдържание и услуги, приспособени към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги;
 • Адаптиран достъп по интересите на потребителите – запомняне на паролите;
 • Запомняне на защитните филтри за децата относно съдържанието в интернет (опции family mode, функции за безопасно търсене).
 • Измерване, оптимизиране и аналитични характеристики - като потвърждение на определено ниво на трафик в даден уеб сайт, какъв тип съдържание се разглежда и как потребителят достига до уеб сайта (напр. чрез търсачките директно от други сайтове и др). Уеб сайтовете развиват тези анализи на използването им, за ​​да подобрят сайтовете в полза на потребителите.

Сигурност и въпроси, свързани с поверителността Бисквитките не са вируси и използват формати тип обикновен текст; не се състоят от парчета код, така че не могат да бъдат автоматично изпълнени. Следователно, не могат да се дублират или репликират в други мрежи, за да се изпълняват или репликират отново. Тъй като не могат да изпълняват тези функции, не могат да се считат за вируси. Понеже бисквитките могат да бъдат използвани за отрицателни цели, тъй като съхраняват информация за предпочитанията и историята на сърфирането на потребителите, както в определен сайт, така и в няколко други сайтове, бидейки използвани като форма на Spyware (шпионаж относно потребителската активност), много anti-spyware продукти маркират бисквитките последователно, за да бъде изтрити в рамките на процедурите по изтриване/антивирусно сканиране/anti-spyware сканиране.

Обикновено браузърите имат вградени настройки за поверителност, които доставят различни нива, които доставят различни нива на приемане на бисквитките, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт. Тъй като защитата на идентичността е много ценна и е право на всеки интернет потребител, е препоръчително да се знае какви потенциални проблеми могат да създадат бисквитките. Тъй като чрез тях се предава непрекъснато информация между браузъра и уеб сайта и в двете посоки, ако един хакер или неупълномощено лице се намеси в хода на предаване на данните, информацията, съдържаща се в бисквитката може да бъде засечена. Макар и рядко, това може да се случи, ако браузърът се свърже към сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр. необезпечена WiFi мрежа). Други атаки, базирани на бисквитки, включват грешни настройки на бисквитките на сървърите. Много е важно потребителят да избере най-подходящия метод за защита на личната информация и да:

 • Персонализира настройките на браузъра по отношение на бисквитки, за да отрази комфортно ниво на сигурността на използване на бисквитките.
 • Зададе дълги срокове на изтичане за съхраняване на историята на сърфирането и на личните данни за достъп.
 • Има предвид настройката на браузъра, за да изтрива отделните навигационни данни всеки път, когато затворите браузъра. Това е вариант за достъп до сайтове, които поставят бисквитки и изтриват всякаква информация за посещение при затваряне на сесията на сърфиране.
 • Инсталира и актуализира постоянно антишпионски приложения.

Много от приложенията за откриване и предотвратяване на spyware-а включват откриване на атаки по сайтовете. По този начин, предотврат браузъра от достъп до уеб сайтове, които биха могли да се възползват от уязвимостите на браузъра или да изтеглят злонамерен софтуер. Препоръчва се постоянно актуализиране на програмите за сърфиране, защото много от атаките, основани на бисквитки, се осъществяват експлоатирайки слабостите на старите версии на браузърите. Всички съвременни браузъри позволяват възможност за промяна настройките на бисквитките. Тези настройки обикновено се намират в "опции" или в меню "предпочитания" на браузъра.


8. Плащане с карта

Ако Клиентът избере онлайн плащане с кредитна карта, за да плати поръчките, договора и / или договорите, разрешаването и прехвърлянето на транзакциите за приемане на кредитни карти се извършва, чрез компаниите PayU S.A. и Adyen N.V., чрез интегрираното решение; PayU S.A. и Adyen N.V са доставчици на Vivre Deco на e-търговско софтуерно решение, включващо платежни услуги, управление на плащанията и защита от измама.

Приемат се всички видове карти, издадени от български и чуждестранни банки с логото VISA и MasterCard, при условие, че банките издатели са ги активирали за онлайн плащания. Също така, се приемат плащания с кредитни карти за плащания на вноски, така както са изброени на страницата с информация за плащанията. Други методи на плащане са по банков път или чрез наложен платеж.

Вивре Деко не изисква и не съхранява никаква информация относно банковата карта или карти на Клиента, като тя се обработва директно на сървърите на доставчика на онлайн платежни услуги.


9. Политика за онлайн продажби

9.1. Достъп до услугата

9.1.1. Достъпът до услугата е позволен на всеки Потребител, който притежава или си създаде профил в сайта или си изтегли мобилното приложение iOS или Android.

9.1.2. За да се позволи достъп на Потребител до услугите е необходимо да приеме разпоредбите на Документа.

9.1.3. Вивре Деко запазва правото си да ограничава достъпа на клиента до Услуги или маркетинг кампании (да не го включва в кампании за популяризиране и лоялност, да му позволява да прави поръчки само с авансово плащане и др.), както и да анулира вече направени поръчки в следните случаи: направени и отказани поръчки повече от два пъти в системата за плащане и доставка, повече от 2 анулирани поръчки от страна на Клиента чрез бутона „Анулиране на поръчка“ или чрез известие от негова страна в писмена форма, изпратено на имейл адрес contact@vivre.bg, или промяна на поръчките, касаеща се до връщане на 20 продукта месечно от поръчаните продукти от клиента в писмен вид към имейл адрес contact@vivre.bg, при използване на преубеден език, нарушаване на правата за интелектуална собственост и др., достъпът и съществуването на Клиентския Профил биха могли да увредят по някакъв начин Вивре Деко. Вивре Деко запазва това право с изключение на случаите, разрешени от чл. 9.3.7 и всеки друг критерий, упоменат по-горе, валиден е първия. Това право може да бъде упражнено във всеки момент и не е необходимо Клиента да бъде уведомен в този смисъл.

9.1.4. Всеки Потребител може да има един единствен профил. Забранено е поделянето на един профил между няколко Потребителя/Клиенти.

9.1.5. Ако бъдат открити поделени достъпи от няколко Клиента, Вивре Деко си запазва правото да анулира или прекрати достъпа на Клиента към съдържанието или услугата. Ако има поръчки, изпратени от преустановени или анулирани профили, те ще бъдат автоматично анулирани.

9.1.6 Вивре Деко има право да анулира поръчка след предварително уведомяване на Клиента, без никакви задължения между страните и без някоя от страните да предяви иск обезщетение в следните ситуации:

 • грешка/анулиране на онлайн транзакции;
 • неприемане от страна на банката издател на картата на Клиента за сделката при онлайн плащанията;
 • предоставяне на непълни или неточни данни от страна на Клиента;
 • дейността на Клиента може да навреди на сайта www.vivre.bg, на дружеството Вивре Деко и / или партньорите;
 • Клиентът ползва Услугата по начин, несъвместим с нормална и добросъвестна употреба или упражнява права, за нанасяне на повреди или щети на Вивре Деко прекомерно и неразумно;
 • последователни доставки провалени по вина на Клиента;
 • други основателни причини (напр: необосновано създаване и анулиране на повече от три поръчки в срок от 30 дни).

9.2. Продукти и услуги

9.2.1. Вивре Деко може да публикува на сайта информация за продукти, услуги и/или промоции, практикувани от тях на всяка трета страна, с която Вивре Деко има сключени договори или споразумения за партньорство, в определен период и в рамките на наличното.

9.2.2. Продуктите и/или услугите, закупени посредством услугата, са предназначени изключително за личната употреба на Клиента.

9.2.3. Вивре Деко може да ограничи количеството на закупуване на някои продукти или услуги, налични на сайта в даден момент, на един или повече Клиенти, въз основа на основателни причини.

9.2.4. Всички тарифи за продуктите или услугите, представени на сайта, са изразени в лева (BGN) и включват ДДС.

9.2.5. Препоръчителната цена - е предоставената информация от доставчика към търговците за продажба в магазини, търговски центрове или други онлайн пространства за пазаруване или конкретни места във офлайн пространството. Тези препоръки са чисто информативни и нямат правна стойност, не са задължителни за прилагане, не се приравняват и не се включват в продажбите с намалена цена, както са определени в Наредба 99/2000 относно търговията на продукти и услуги на пазара. Информацията Препоръчителна цена не е референтната цена практикувана от Вивре Деко в неговите магазини и продуктите не са били предложени за продажба на тази цена от Вивре Деко.

9.2.6. Фактурата на закупените продукти се издава само в BGN като са употребени предоставените от Клиента информации в съответния формуляр. Вивре Деко не отговаря за достоверността на информациите предоставени от Клиента за фактура или за невъзможността за приспадане на разходи заради грешно подадените информации от клиента. Фактурите се издават по следния начин: за направените предварително плащания преди получаването на продуктите или услуги се издава фактура за аванс, а за плащанията извършени в момента на получаване на продуктите се издава крайна фактура в момента на изпращането към Клиента (в момента когато пратката се предава на куриера). За поправки (анулиране, връщане) се издават фактури сторно. Всичките фактури са издадени и регистрирани автоматично и са включени в данъчни доклади. Не се приемат поправки с изключение на фактурите издадени по легални начини и правила.

9.2.7. Плащането на продукти и/или услуги, закупени чрез услугата, може да се извърши както онлайн с дебитна карта, така и при доставка по куриер само в брой.

9.2.8. В случай на онлайн плащания с карта, Вивре Деко не е/не може да бъде подведен под отговорност за никакви други допълнителни разходи, понесени от Клиента, включително, но не само на таксите за превалутиране, прилагани от банката издател на неговата карта, ако валутата на издаването й се различава от BGN. Отговорността за това действие носи само Клиента.

9.2.9 Плащането в брой при доставка на куриер (наложен платеж) е етод на забавено плащане на продуктите, с риск за Вивре Деко от отказване от Договора от страна на Клиента. Поради това, този начин на плащане е валиден само в определени случаи и само за определени продукти, а Вивре Деко си запазва правото да приложи или не този метод, в зависимост от вътрешни изисквания. В момента на поръчване, Клиентът е информиран и приема изцяло предложения/ отбелязания метод на плащане. Ако Клиент поръчва по-големи количества от даден продукт (над 10 броя от същия тип), за продуктите, доставени директно от производителя (в този случай се споменава изрично при описанието на продукта в сайта) или продукти съгласно определени вътрешни критерии (ограничено количество, чупливи и обемисти продукти, продукти, изискващи специалнo маневриране), Vivre Deco предлага възможност за плащане единствено онлайн с карта. За продукти, които не отговарят на горните критерии, Vivre Deco може да предложи плащане по банков път. Метода на плащане чрез наложен платеж при куриера се заплаща допълнително.

9.2.10.Наложeният платеж или плащане при доставка (на куриер) е метод на плащане наличен само в някои случаи и за някои продукти. В случай, когато Клиента има недоставени и незаплатени поръчки, на които общата сума е равна или надвишава 2200 лв., Вивре Деко предоставя единствено възможността за авансово плащане( онлайн плащане или по банков път) на допълнителните поръчки . Тази опция е активна в момента на поръчване директно на сайта.Вивре Деко НЕ може да бъде задължено да предложи възможността за Плащане на поръчката в брой при доставка (на куриер) на клиенти с доказано минало с отказани/анулирани поръчки или които чрез дейността си различна от тази на нормалните потребители може съзнателно може да навреди на сайта www.vivre.bg, търговското дружество Вивре Деко ЕООД и /или неговите партньори.

9.2.11. Информация от събития по продажби, използвана за описание на продуктите, характеристики и тегло, налични на сайта (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации/връзки към други сайтове и др.) не е договорно задължение от страна на Вивре Деко. Тя се използва единствено с цел представяне на продуктите. Вивре Деко може да оттегли оферта на продукти или може да я измени по всяко време до пускането на поръчката, без да дължи обезщетения или други санкции към нито един потенциален клиент.

9.2.12. В изображенията на продуктите и/или услугите, Вивре Деко си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари/и др.), които могат да не бъдат включени в цената за съответните продукти и следователно няма да бъдат доставени при закупуване на продуктите. В този случай, в описанието на продуктите се посочва изрично коя стока се продава и се отбелязва и на изображението.

9.2.13. В малко вероятния случай, когато Вивре Деко няма да може да достави част от продуктите, клиентът ще бъде уведомен по електронна поща, предлагайки му една от следните алтернативи:

 • а) отмяна на поръчката или изваждане на продукта от поръчката, който не може да бъде доставен ;

9.2.14. Екотакса - стойност, изразена в леи, платена от Вивре Деко към упълномощена фирма поемаща задълженията по събиране, транспортиране и оползотворяване / рециклиране на отпадъчното електронно и електрическо оборудване, както е предвидено в HG №1037/2010 относно отпадъците от електронно и електрическо оборудване, по румънското законодателство. Съгласно закона, екотаксата се фактурира от Вивре Деко (производител) и окончателно трябва да бъде поета от крайния Клиент (Потребител).

9.2.15. Чрез опцията "Аз съм Еко", всички инструкции, описание на продуктите, придружаващите продуктите  документи, могат да бъдат намерени само в електронен формат (в профила на потребителя или на email).

9.3. Онлайн поръчка

9.3.1. Клиентът може да прави поръчки на продукти, предлагани в даден момент, само на сайта, като офертите са ограничени във времето (след посочения период не могат да се изпращат поръчки и артикулите вече не се виждат на www.vivre.bg). Цената, показана на сайта към момента на поръчката, няма да се променя, остава крайна За оферта, която е изтекла, не могат да бъдат направени поръчки.Вивре може да променя по всяко време цени, оферти, количества според външни критерии (географско положение, стокови наличности т.н.), като ще се съобрази с вече направените поръчки. Вивре деко не може да бъде задължен да запази дадена цена освен за вече направените поръчки. Потенциалните клиенти, които разглеждат офертите, но не правят поръчки не могат да искат цена / оферта, различна от посочената на сайта: www.vivre.bg.

9.3.2. Със завършването на поръчката Клиентът се съгласява, че всички данни, предоставени от него, нужни на процеса на закупуване, са точни, пълни и верни към датата на направената поръчка, посочена в този документ и издадената поръчка.

9.3.3. Договорът от разстояние се счита за приключен от Вивре Деко в Румъния, когато направената от Клиента поръчка се потвърждава по електронен път от Вивре Деко, след получаването на всички продукти (количествено и качествено) от поръчката на Вивре Деко (пряко или чрез подизпълнители). Освен това, преди Клиента да валидира поръчката и преди изпращането на продуктите, Вивре Деко има право да се свърже с Клиента чрез всички налични средства, съгласувани от Вивре Деко (телефон или електронна поща), за да получи лично потвърждение от страна на Клиента относно идентификационните данни и доставката. Клиентите приемат това, че Вивре Деко не може да бъде принуден да потвърди / достави продукти към лица, които не са потвърдили идентификационните си данни и доставката.

9.3.4. Вивре Деко денонсира едностранно и анулира автоматично поръчката, направена от Клиента, дори и без предварително уведомяване на клиента, без никакво допълнително задължение на всяка страна спрямо другата или без никоя от страните да може да претендира за обезщетение в следните случаи:

 • 9.3.4.1. неприемане от страна на банката издател на картата на Клиента при сделката за онлайн плащания;
 • 9.3.4.2. обезсилване на сделката от страна на фирмата, обработваща картите, одобрена от Вивре Деко, при онлайн плащания;
 • 9.3.4.3. данните, предоставени от Клиента относно доставката (адрес, контактни данни), на сайта са непълни или неправилни;
 • 9.3.4.4. дейността на Клиента на сайта може и/или произвежда щети от всякакво естество за Вивре Деко и/или техните партньори;
 • 9.3.4.5. осъществяване на повече от две последователно провалени доставки;
 • 9.3.4.6. по други обективни причини.

9.3.5. Ако Клиентът се откаже от поръчка с авансово плащане, по банков път или чрез онлайн плащане с карта и ако банката издател на картата на Клиента е разрешила банковата транзакция, тази сума ще бъде възстановена от Вивре Деко в рамките на 14 дни от датата, на която Вивре Деко е бил информиран за този факт

9.3.6. Ако някои продукти, поръчани от Клиента в поръчка, направена с авансово плащане (по банков път - потвърдено или с онлайн плащане с карта) не са налични на склад по причини, независещи от Вивре Деко, Вивре Деко ще информира Клиента за този факт веднага след като научи за неналичието на продуктите и ще разпореди възстановяването на сумите, платени предварително в рамките на максимум 14 дни от момента, в който Клиента е бил уведомен.

9.3.7. Една изпратена поръчка може да се промени само при наличието на определени обстоятелства, посочени в този член и само при искане на Клиента. Клиентът изпраща искането в писмен вид чрез имейл на contact@vivre.bg, посочвайки ясно искането си и номера на поръчката, при наличието на някое от следните обстоятелства:

 • а) Клиентът се отказва от продукт и уведомява Вивре Деко преди изпращането на поръчката
 • b) Увеличаване количеството на продукт вече съществуващ в дадена поръчка, продукт намиращ се в активна кампания в момента на изпратеното искане.
 • c) Промяна на адреса на доставка
 • d) Промяна на начина на плащане
 • e) Промяна на данните за фактура- за издадени вече фактури, не могат да бъдат извършени промени, свързани с юридическото/физическото лице (замяна с ново лице), а само технически поправки ( име / наименование на фирма, данни за контакт и т.н.).

9.3.8. Поръчките не могат да бъдат променени- в случай, че Клиента е посочил като начин на плащане онлайн или по банков превод.

9.3.9. Ако даден Клиент си промени личните данни, използвайки формулярите, налични на сайта, всички поръчки в ход, налични към този момент, си запазват определените/одобрените данни от страна на Клиента преди момента на промяната, като се вземат предвид за доставка и контакт новите съответно променени данни.

9.3.10. Направената поръчка може да бъде анулирана преди нейното изпращане чрез бутона „Анулиране на поръчка“ от Клиентския Профил или чрез писмено искане от страна на Клиента на имейл: contact.vivre.bg, упоменавайки се ясно анулирането и номера на поръчката.

9.3.11. При всяка поръчка, Kлиентът е длъжен да провери и приеме Договорa.

9.4. Поръчка по телефона

9.4.1. Клиентът/Потребителят не може да направи поръчки по телефона. Клиентът/ Потребителят не може да изисква промяна на поръчка по телефона.

9.5. Договор и финализиране

9.5.1. От 11 август 2015 предлаганите продукти чрез www.vivre.bg ще бъдат доставени на клиентите, под формата на продажби на стоки от разстояние. Търговецът е дружеството Вивре Деко АД с идентификационни данни J40/3718/2012, ЕИК RO30010618.

В случай на продажби към крайни физически лица или юридически лица, които не са регистрирани в VIES система , с оглед на придобивания на вътреобщностни стоки, данъчните фактурите ще бъдат издадени с местно BG_ДДС 20%. Тези фактури ще бъдат издадени от българския код за ДДС _BG 3075922425_ издаден на името на Дружеството Вивре Деко АД от Българските данъчни власти, следвайки така събираното ДДС да бъде впоследствие платено от нашето дружество към държавния бюджет на Република България, съгласно Закон 2006/112 / ЕС на Европейски Съвет.

В случай на продажби към юридически лица, регистрирани в системата http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=_bg с оглед на придобивания на вътреобщностни стоки, данъчните фактурите ще бъдат издадени без ДДС. Тези фактури ще бъдат издадени от код за ДДС RO 30010618 , издаден на името на Дружеството Вивре Деко АД от Румънските данъчни власти, като продажбите се считат за вътреобщностни доставки на стоки освободени от ДДС, съгласно чл. 138 от 2006/112 / ЕС на Европейски Съвет.

9.5.2. Вивре Деко ще издаде и предаде на Клиента всички необходими документи, които удостоверяват покупката на продукти/услуги от страна на Клиента, съгласно действащото румънско законодателство.

9.5.3. Вивре Деко ще улесни информирането на Клиента относно етапа на завършеност, в който се намира поръчката му чрез изпращане на информативен имейл на адреса, подаден от него. Издадената фактура ще съдържа всички задължителни данни, съгласно чл. 319 от Закон 227/2015 относно Данъчния Кодекс и ще може да бъде изтеглена в PDF формат от профила на Клиента.

9.5.4. Договорът след като към него се добавят документите, удостоверяващи доставката на Клиента от куриер (товарителница, подписана и отчетена) от страна на Вивре Деко, става изпълнен договор.

9.5.5. Договорът се сключва за определен срок. Той ще се счита за изпълнен в момента, в който страните са си извършили взаимните си задължения в сроковете и условията, изложени в настоящия документ.

9.5.6. Когато са налице различия между списъка с доставените продукти (може да бъде изтеглен от "Моя профил") и съдържанието на колета, Клиентът има задължението да уведоми Вивре Деко и куриера (ако установяването е направено в негово присъствие) в рамките на 24 часа от приемането на колета с имейл на адрес contact@vivre.bg с прилежащите детайли (снимка, обяснения и др.).

9.6. Транспорт

9.6.1.Разходите за куриерска доставка на продуктите, закупени от www.vivre.bg от продавача Vivre Deco са следните:

 • а) За доставка на продукти, поръчани с авансово плащане (онлайн плащане с банкова карта или по банков път), таксата за доставка се показва в Количката и е на стойност 0 лева.;
 • в) За доставка на поръчки с наложен платеж се начислява такса за доставка, която се показва в Количката за пазаруване и може да варира в зависимост от закупените продукти.
 • Общата стойност на поръчката се съобщава на Клиента в момента на подаване на поръчката и Клиентът изрично приема поръчката, в която са направени оценките за цената на транспорта, независимо от данните, които са били основа за определяне на тази цена. Вследствие на това, Клиентът не може да поиска доставяне на поръчката за по-ниска цена на транспорта въз основа на индивидуални измервания на пакета. Vivre Deco предлага транспорт на база характеристиките / особеностите на мястото, които позволяват извършването на доставка, без да се нарушават законовите разпоредби за безопасност на труда. Ако доставката не може да бъде извършена без нарушаване на законовите разпоредби на доставчика на услуги, куриерската фирма може да откаже доставката пред вратата на къщата / сградата.
 • г) Разходите за транспортиране, чрез куриер на продуктите, закупени от Vivre MarketPlace Partners на уебсайта www.Vivre.bg се показват отделно в пазарската кошница, като продуктите се доставят отделно от продуктите, закупени от Vivre Deco SA.

9.6.2. Времето за доставка на дадена поръчка се съобщава изрично при отправянето й и е в рамките на работни дни, повлияни от: превоза на стоките от доставчика до Вивре Деко, времето за обработка в логистичния център на първоначалния доставчик и в склада на Вивре Деко, работни дни в месеца, броя на продуктите в поръчката и времето за обработка на всеки продукт и др. Общото време за доставка може да бъде изместено във времето от определен продукт с по-дълъг период, така че Клиентът приема, че с обединяване на няколко продукта в една поръчка, доставката на продуктите се измества във времето до най-отдалечената дата.

Доставките се извършват по правило в рамките на посочения период, поет при отправяне на поръчката (варира между 2 работни дни и 8 седмици) и Клиентът може да получи информация за статуса на доставката по всяко време. Ако продуктът може да бъде доставен с надвишаване на гореспоменатия срок, Вивре Деко ще информира Клиента веднага по електронна поща, предлагайки му две възможности: Клиентът може да се откаже (в писмен вид) от поръчката/продукта или да приеме предложения нов срок за доставка. В случай, че плащането е извършено предварително преди доставката, платените суми ще бъдат възстановени изцяло в съответствие със закона, в рамките на 14 дни от датата на отказа.

9.6.2.1 Клиентът има възможност да избере Бърза доставка за специално обозначените по този начин продукти. В случай на бърза доставка, продуктите на склад ще бъдат доставени незабавно.

9.6.2.2. Ако Клиентът поръча продукти с Бърза доставка и продукти със Стандартна доставка, продуктите в количката ще бъдат разпределени в различни поръчки. Продуктите за Бърза доставка ще бъдат възложени в поръчка, която ще бъде изпратена незабавно в рамките на посочения диапазон, а продуктите за Стандартна доставка ще бъдат зададени в отделна поръчка. Всяка поръчка ще има отделна такса за доставка. Поръчки, освободени от плащане са тези, които отговарят, всяка след преразпределение на условията за безплатна доставка, посочени на сайта.

9.6.3.Vivre Deco може да има кампании за безплатна доставка, - както е определено в 9.6.1. В размер на 0 (нула) лева. Безплатната доставка се прилага за артикули, продавани от Vivre Deco SA, а не от Vivre Marketplace Partners ,които се заплащат с авансово плащане (онлайн плащане с банкова карта или по банков път), само при определени условия, включително, но не само:

 • a. поддържане на договора / поръчката в първоначалната формула (без промени / забавяния)
 • б. промяна на поръчката по инициатива на Vivre Deco: промяна в периода на доставката (по-специално забавяния), неизползаеми продукти, други системни грешки и т.н.

9.6.4. Изпращане на няколко пратки за гарантиране целостта на малки или крехки продукти. Eдна поръчка се изпраща с няколко отделни пратки (в различни дни). Клиентът може да провери броят на пратките и тяхното състояние в раздел Моят профил в www.vivre.bg. Вивре Деко не гарантира по никакъв начин, че дадена поръчка е изпратена в една пратка и не начислява допълнителна такса за доставка в две отделни пратки. Начинът на опаковане и доставка е по преценка на Вивре Деко, с поемане на задължението, че поръчката ще бъде доставена цялостно в първоначално обявения срок.

9.7. Качество и гаранции

9.7.1. Вивре Деко спазва разпоредбите за гаранция, съгласно действащото румънско законодателство. Ясни подробности, свързани с тези гаранции са дадени от документите на продуктите и нито един Потребител не може да изисква удължена гаранция повече от посоченото. Гаранцията се прилага за нормални условия на ползване и е валидна само за продуктите, закупени и платени от Клиент от Вивре Деко. Продуктите притежават гаранция за съответствие съгласно разпоредбите на Закон 449/2003 , както е формулирано в Директива 1999/44/ЕК относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции или ако в представянето на продукта е уточнен удължен гаранционен срок, се прилага по-дългия срок. Отговорността на Вивре Деко, съгласно разпоредбите на чл. 9-14 от Закон 449/2003 е ангажирана, ако възникне несъответствие в период от 2 години, считано от доставянето на продукта. Гаранцията включва възстановяване на стойността за несъответстващите продукти или техния ремонт, за което Клиентът уведомява търговеца в писмен вид в рамките на законовия срок; Вивре Деко може да замени несъответстващи или дефектни продукти и може да предложи ремонт на определени категории продукти (електрически, домакински уреди, джаджи,часовници), продавани от Вивре, които се ползват с гаранция, подкрепена от оторизирани сервизи на партньори Вивре или производители.

9.7.2. Несъвместими продукти се връщат към Vivre Deco в ситуации, когато те не могат да бъдат заменени или поправени. Клиентът няма право на обезщетение или неустойки за несъответстващите продукти и при правенето на поръчката, той декларира, че приема един от вариантите, предложени от Vivre Deco, които са: ремонт на продукта, подмяна на продукта или възстановяване на стойността на закупения продукт / продукти в случай на несъответствие, приложимо според случая.

9.7.3. Гаранционните условия не важат за следните случаи: продуктът е разглобяван, ремонтиран и / или модифициран от неоторизиран персонал; серийният номер на продукта, компонентите или аксесоарите са променени, анулирани или елиминирани; продуктът има физически дефекти: удари, пукнатини, цепене, ръжда или следи от употреба при неподходящи условия: неправилно захранващи напрежения, при големи промени в температурата и налягането, неправилно боравене, проникване на течности, метали или други вещества вътре в оборудването.

9.7.4. Ясни детайли относно основните характеристики на всеки продукт са предоставени в сайта.  Информация относно общите гаранционни условия Vivre Deco и инструкции за употреба на различните видове продукти могат да бъдат предоставени на клиента във електронна форма и са достъпни в профила Vivre  или могат да бъдат поискани по e-mail. Ако тази информация не е достигнала до клиента, тя може да бъде поискана на e-mail  адресcontact@vivre.bg

9.8. Отказване от договора и връщане на продуктите

9.8.1. Клиентът може да върне продуктите, закупени по Договор и е в правото си да получи цялата сума заплатена за продуктите, в следните ситуации:

 • 9.8.1.1. Продуктите имат груби повреди, които ги правят несъответни;
 • 9.8.1.2. Доставените продукти са различни (спецификации, количество и др.) спрямо направената поръчка;
 • 9.8.1.3. Продуктите имат производствени дефекти.
 • 9.8.1.4. Клиентът има право да се откаже от договора в рамките на 14-дневния срок от деня на доставяне на продукта. По този начин Вивре Деко предлага в полза на Клиента увеличаване на минималния 14-дневния срок, предвиден в чл. 9 от ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите.

Клиентът има право на отказ в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. сключване на договора – при договор за услуги;

2. приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента – при договор за продажба, или:

 • а) когато Клиента е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната стока;
 • b) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната партида или част;
 • c) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на първата стока.

9.8.2. В случай на чл. 9.8.1.4. относно правото на клиента на отказ от договора, той/тя ще поеме разходите за таксата за доставка на върнатите продукти, които могат да се видят в акаунта на клиента и може да варира в зависимост от броя, размера и/или теглото на върнатите продукти. Чрез попълване на формуляра за връщане, Клиентът има възможност едновременно да избере продукти от една или повече поръчки за връщане (тези в рамките на максималния срок от 14 дни). Ако Клиентът използва друг куриер или начин на доставка (по пощата, лично), адресът за връщане на продукта е DNCB 37, Popesti Leordeni (съответно адресът на склада на PartnerX на Vivre Marketplace, както е посочен във фактурата на продукта) и чл. 13 ал. 3 и чл. 14 от Наредбата за извънредни ситуации бр. 34 от 4 юни 2014 г. за правата на потребителите в договори, сключени със специалисти, както и за изменение и допълнение на някои нормативни актове. Клиентът има задължението да заплати директно разходите, свързани с транспорта (транспортните разходи няма да бъдат заплатени от Vivre Deco и плащането по местоназначение няма да бъде прието). Транспортното плащане няма да се извършва на адреса за връщане на продуктите на Vivre и пакети с плащане при доставка няма да се приемат за стойността на продуктите към получателя.

9.8.3. Преди изтичане на крайния срок в който може да се упражни правото на отказ, Клиентът информира Вивре Деко за решението си да се откаже от договора. За тази цел, Клиентът може да избере един от следните варианти:

 • a) да използва образеца от формуляра за отказ, наличен на сайта на „Вивре Деко АД , в раздел „Връщане на продукт”;
 • b) да направи всякакво друго недвусмислено изявление, в което изразява решението си да се откаже от договора.

9.8.4.Клиентът, който е уведомил Vivre Deco съгласно член 9.8.3, е отговорен да гарантира, че продуктите, за които се е позовал, са били върнати или предадени на Vivre Deco (съответно на Vivre Marketplace Partner X) или на лице, упълномощено от Vivre Deco ( съответно от Партньор X на Vivre Marketplace) да получи продуктите, без ненужно забавяне и в рамките на максимум 14 дни от датата, на която той е съобщил на Vivre Deco решението си да се откаже от договора. Срокът се спазва, ако продуктите са изпратени от Клиента преди изтичането на 14-дневния срок, подходящо опаковани за защита по време на транспортиране. Клиентът носи отговорността да докаже, че е изпратил продуктите на Vivre Deco (съответно на Партньор X на Vivre Marketplace), като съхранява документа (товарителница за взимане на пратката), предложен от куриерската компания, в момента на вземане на връщането, до законовия срок за възстановяване на сумата. Чрез формуляра за връщане, Клиентът уведомява Vivre Deco (съответно PartnerX на Vivre Marketplace) за заявката за връщане, а Vivre Deco (съответно PartnerX на Vivre Marketplace) взима продуктите, споменати във формуляра за връщане и предоставени от Клиента през следващите работни дни, не надвишаващи 14-те законни дни.

9.8.5. Клиента на Вивре Деко няма право да върне закупените продукти и/или няма право да претендира за каквито и да било обезщетения в следните ситуации:

9.8.5.1. Ако искането за връщане за всяка от ситуациите, предвидени в чл. 7.8.1, е с дата на изпращане на уведомлението за намерение за връщане, която надвишава 14-дневния срок, предвиден по силата на чл. 7.8.2, изчислена от следващия работен ден на изпълнения договор.

9.8.5.2. Ако даден продукт се връща на основанията предвидени в чл. 7.8.1, а върнатият продукт не е в същото състояние, в което е бил доставен (с всички документите и елементи,които го придружават).

9.8.5.3. Ако продуктите са изработени според спецификациите, представени от Клиента или ясно персонализирани.

9.8.5.4. Ако са били поръчани и доставени запечатани продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини за защита на здравето или хигиенни причини и които са били разпечатани от Клиента (тези продукти са маркирани в описанието като невъзвръщаеми продукти).

9.8.5.4.1 Банските и бельото все още трябва да имат хигиенната лента.

9.8.5.4.2 Продуктите не трябва да показват повреди или признаци на износване;

9.8.5.4.3Артикулите могат да бъдат пробвани, но от хигиенни съображения печатът / стикерът не трябва да се отстраняват.Силиконовото бельо (лепила) не може да бъде върнато, ако опаковката е била разопакована;

9.8.5.5. Ако са били поръчани и доставени продукти, които след доставка са в съответствие с естеството им, неразделно смесени с други елементи.Бижута и аксесоари за коса не могат да бъдат върнати, ако опаковката е повредена;

9.8.5.6. В случай на връщане на спално бельо, пакетът трябва да бъде неотворен и непълните комплекти или отделни артикули не могат да бъдат върнати.В случай на продукти, които е вероятно да се влошат или да изтекат бързо.

9.8.5.7.В случай на хранителни продукти и напитки, съгласно разпоредбите на чл. 3.3.i) от GEO 34/2014.

9.8.5.8. В случай на съвместими продукти, които изискват сглобяване, и Клиентът е разпечатал съответния продукт / продукти и е започнал процеса на сглобяване (тъй като този процес може да доведе до намаляване на първоначалната стойност на продукта)

9.8.5.9. Ако Клиентът е юридическо лице и желае да се откаже от договора съгласно GEO 34/2014. Съгласно разпоредбите на GEO 34/2014 юридическите лица не попадат в категорията на потребителите и Vivre Deco има право да не приеме връщането / оттеглянето от договора на юридически лица в случаите, когато продуктите са в съответствие. В същото време Vivre Deco има право да не връща големи количества съвместими продукти от юридически лица. Ако продуктите не отговарят на изискванията, юридическото лице може да изпрати уведомление на contact@vivre.bg, като посочи номера на поръчката, продукта и липсващите му части или констатирания дефект, заедно със снимки, илюстриращи несъответствието на продукта. След допълнителни проверки, клиентът ще бъде уведомен за взетото решение.

9.8.6. Продуктите, съставляващи комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. Кутиите и защитните опаковки се считат за част от продукта.

9.8.7. В случай на отказ на Клиента от договора, Vivre Deco ще му възстанови всички суми, които е получил като плащане от него, без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от датата, на която той е уведомен от решение за отказ на Клиента от договора съгласно чл. 9.8.2. и 9.8.3. Връщането се извършва чрез същите методи на плащане като тези, използвани от Клиента за първоначалната транзакция, освен ако Клиентът не се е съгласил с друг метод на плащане и при условие, че не е отговорност на Клиента да плаща такси след възстановяването. Разходите за връщане ще важат за всеки върнат продукт в зависимост от неговия размер и/или тегло, а сумата за връщане може да се види в акаунта на клиента

9.8.8. Клиента на Вивре Деко може да върне закупените чрез Договора продукти и е в правото си да получи частично платената стойност за продуктите, ако те са в състояние на намаляване на тяхната стойност за препродажба (не съдържат всички компоненти, нямат първоначалната документация или други причини, които променят първоначалния продукт).

9.8.9. Ако клиентът не опакова правилно за защита/обработка върнатите продукти, куриерът, посочен във формуляра за връщане, има право да не приеме стоките, нотифицирани за връщане. Ако клиентът изпрати неправилно опакованите продукти за защита/обработка по друг начин (друг куриер, румънска поща, лично предаване и др.), той носи отговорност за евентуални повреди, дефекти, непълноти, установени при получаване на връщането. Горните разпоредби не се отнасят за оригиналната опаковка на продуктите, а за всяка опаковка, която съгласно стандартите за куриер, посочени на страницата за куриер, може да защити продуктите според тяхната спецификация (материал, размери и др.). Vivre Deco резервира правото да не приема продукти, върху които са извършени неоторизирани интервенции, такива, които показват признаци на износване или прекомерна употреба, драскотини, стърготини, удари, механични/електрически удари, продукти без аксесоари.

9.9. Ваучери

9.9.Вивре Ваучери - Vivre Deco може да предостави подаръчни ваучери като подарък, с фиксирана сума или като процент, в пропорционалност на стойността на допустимите продукти от стойността на количката, като приспадащи се маркетингови разходи, чрез Промоционални Кампании, чиито Регламенти се излагат по време на съответните Кампании на www.vivre.bg. Разпределението на ваучерите се извършва като процент от всеки продукт, отговарящ на изискванията, в зависимост от дяла на продукта в общата поръчка. Vivre Deco може да променя едностранно механизма на Регламента, без Потребителите да могат да изискват обезщетение за неизпълнение или анулиране на Вивре ваучери.

В случай на връщане на продукти, за които е приложен Ваучерът с фиксирана сума, посочен по-горе в тази точка, се задържа пропорционалната стойност, използвана от Ваучера, свързана с продукта или продуктите, върнати от общата стойност на поръчката (например: за ваучер в размер на 100 лева, приложен при поръчка от 300 лева, като всички продукти отговарят на условията за прилагане на ваучера, и върнат продукт в размер на 150 лева, на Клиента ще бъдат приспаднати 50 лева от стойността на ваучера и ще бъде възстановена сумата от 100 лева.).

В случай на връщане на продукти, за който е приложен Ваучерът с процент от стойността на всеки продукт, отговарящ на условията за отстъпка от Количката, споменат по-горе в тази точка, пропорционалната стойност на Ваучера, приложена към стойността на върнатия продукт или продукти се задържа, например: за Количка от 100 лева, състояща се от 3 продукта, се използва ваучер от 10 лева, ако се върне продукт от 50 лева (50% от стойността на количката), 5 лева се задържат от ваучера и се възстановява сума от 45 лева.

10. ПОДАРЪЧНА КАРТА (GIFT CARDS)

10.1. Всяко лице, което иска да направи подарък, може да закупи Подаръчна карта с желаната стойност, като попълни данните на получателя. Подаръчната карта се изпраща на клиента по електронната поща, както и в раздел "Подаръчни карти" в профила на клиента.

10.2. Условия за закупуване и използване на Подаръчните карти:

 • Подаръчната карта може да бъде закупена онлайн тук (линк);
 • Подаръчната карта може да бъде закупена онлайн само с банкова карта, без да се начисляват такси или комисионни за издаване. Стойността на Подаръчната карта е равна на сумата, платена от Клиента при закупуването й;
 • Стойността на Подаръчната карта е 50 лева, 100 лева или 250 лева. В зависимост от желанието на Клиента, стойността на Подаръчната карта може да бъде определена директно от Клиента, като се въведе необходимата сума между 25 лева и 2500 лева;
 • Подаръчната карта може да се използва само веднъж (за единична употреба, не е за многократна употреба), в рамките на нейната стойност, само за продуктите налични на уебсайта www.vivre.bg и е валидна за срок от една година от датата на нейното издаване и изпращането й към Клиента. След този период, Подаръчната карта изтича автоматично. Стойността на закупените продукти трябва да бъде равна на или по-голяма от стойността на Подаръчната карта. Стойността на Подаръчната карта се приспада от общата стойност на кошницата с поръчки. Ако общата стойност на продуктите в кошницата с поръчки е по-ниска от стойността на Подаръчната карта, тази разлика се губи, не се запазва/превежда по сметката на Клиента;
 • Ако продуктът, закупен с Подаръчна карта, надвишава стойността на последната, разликата, която остава да бъде платена, може да бъде платена с всички платежни средства, предоставени от www.vivre.bg;
 • Могат да бъдат закупени едновременно няколко Подаръчни карти. Те могат да бъдат изпратени по електронна поща на същия Клиент и в неговия профил на сайта www.vivre.bg. Една Подаръчна карта може да се използва само в рамките на една поръчка, Подаръчните карти не могат да бъдат събирани;
 • Подаръчната карта се доставя само в електронен формат, възможно най-скоро, по електронната поща и в клиентската сметка, веднага след обработката на плащането;
 • Подаръчната карта може да бъде персонализирана от Клиента и се издава в електронен формат с уникален баркод и не може да бъде заменена в случай на кражба или загуба;
 • Използването на Подаръчната карта означава приемане на условията, свързани с нея в настоящия раздел;
 • Подаръчната карта може да се използва веднага след издаването й;
 • Подаръчната карта е прехвърляема и може да бъде използвана от друго лице, различно от това, на чието име е закупена първоначално;
 • Подаръчните карти не могат да бъдат обърнати в лева и не могат да се използват извън сайта www.vivre.bg;
 • В случай на подозрение за измама относно получаването и използването на Подаръчните карти, Вивре Деко си запазва правото да прекрати или да отмени едностранно всяка употреба на Подаръчните карти Вивре, без потребителят (Клиентът) да има право да иска обезщетение за пропуснати ползи или равностойността на тези Подаръчни карти;

10.3. Политика за връщане

 • Подаръчната карта може да бъде върната при същите условия, предвидени в чл. 9.8. от настоящия документ Общи условия;
 • Ако Клиентът или Потребителят на Подаръчната Карта желае да върне продукта/продуктите, закупени с Подаръчната Карта, връщането ще бъде извършено при условията, посочени в чл. 9.8 от настоящия документ Общи условия. Стойността на върнатите продукти, закупени с Подаръчни карти, се възстановява на посочената от клиента/потребителя банкова сметка.

11.Условия за закупуване на продукти, продавани от партньорите на Vivre Marketplace

11.1. Как да станете партньор в платформата Vivre Marketplace Системата Vivre Marketplace е достъпна за всички търговци на дребно, които могат да предлагат продукти на дребно и имат възможност да обработват поръчки на клиенти и да предоставят следпродажбени услуги.

11.2. За Vivre Marketplace Vivre Marketplace е системата, чрез която партньорите на Vivre показват собствени продукти на уебсайта на Vivre, заедно с продуктите, продавани директно от Vivre. Клиентите могат едновременно да поръчат както продукти на Vivre, така и продукти от офертата на всеки партньор на Vivre, но те ще бъдат подчертани по различен начин в пазарската кошница. Всички партньори, които са част от системата на Vivre Marketplace, са проверени и постоянно се наблюдават, за да можем да гарантираме стандартите за качество, с които клиентите на Vivre са свикнали. 11.2. Продуктите, показани на уебсайта на Vivre, които се продават и доставят от PartenerX, са маркирани с това споменаване. По този начин Клиентът е информиран, че съответният продукт се продава от PartenerX, независима компания, приета от Vivre Deco SA в системата Vivre Marketplace след анализ на качеството на предлаганите от него услуги и продукти. Когато поръчате такъв продукт, ние изпращаме поръчката ви до Partnerix и той ще ви я достави заедно с всички правни документи. За филтъра за избор на продукт/филтър по доставчици/партньори, редът, в който са изброени доставчиците/партньорите, ще бъде автоматично зададен според броя на продуктите, които доставчикът/партньорът има в избраната категория/търсене. Търговските и политическите условия са същите като тези, придружаващи продуктите, продавани директно от Vivre. Таксите за доставка и връщане са предмет на собствена политика, специфична за всеки партньор на Vivre Marketplace, представена на страницата на Партньор X, в раздела Връщане и гаранция.

11.3. Информация за поръчка За да можете да поръчате продукти, продавани от Vivre и от партньорите на Vivre Marketplace, трябва да имате или да създадете клиентски акаунт. От клиентския акаунт можете лесно да проследите къде вашият пакет съдържа продукти, продавани от Vivre или от партньори на Vivre Marketplace. Продуктите, предлагани от партньорите на Vivre Marketplace, могат да бъдат поръчани по всички начини, по които вече сте свикнали: онлайн на уебсайта на Vivre, показани на страницата с продукти или в приложението Vivre. В пазарската количка можете да имате едновременно както продукти, продавани и доставяни от Vivre, така и от партньорите от Vivre Marketplace, групирани по партньора, който ги продава. Под всяка продуктова група ще намерите всички данни, свързани с поръчката. Ваучерите Vivre и картите за подарък не могат да се използват за закупуване на продукти, продавани от партньорите на Vivre Market Place.

11.4. Условия за доставка, наличности, фактуриране Подобно на продуктите, продавани директно от Vivre, продуктите, продавани от партньорите на Vivre Marketplace, показват информация за запасите в реално време, както и прогнозното време на пристигане в дестинацията за всяко населено място в България, в случай на поръчка, направена в момента на показване на офертата. Продуктите, предлагани от партньорите на Vivre Marketplace, се доставят само с експресен куриер. Заедно с поръчаните продукти ще получите подходящи фактури. Ако изберете наложен платеж, ще платите всяка фактура поотделно, когато продуктите ви бъдат доставени, а плащането ще бъде извършено на куриера, който извършва доставката. Доставката на продуктите, закупени от партньорите на Vivre Marketplace, се извършва директно от тях, изключително чрез експресен куриер. Доставките не могат да се извършват в централата на партньора или в склада на Vivre. Документите, свързани с продуктите, закупени от нашите партньори (фактура, гаранционен сертификат за трайни продукти и др.), се доставят от партньора заедно с поръчаните продукти. Ако поръчате продукти от Vivre и други партньори едновременно, ще получите отделен пакет от Vivre и всеки партньор.

11.5. Гаранция и сервиз За всеки траен продукт, който се възползва от гаранцията, ще получите гаранционен сертификат с всички подробности за сервизния център, който осигурява ремонт по време на гаранционния период. Гаранцията на продуктите, закупени от партньорите на Vivre Marketplace, се осигурява от партньора, продал продукта, или от оторизирания сервизен център на производителя, в зависимост от случая.

11.6. Връщане на продукти Партньорите на Vivre Marketplace предлагат същия период за връщане от 14 дни, съгласно Общите условия на Vivre. Партньорите на Vivre Marketplace могат да предложат да покрият таксата за доставка за върнатите продукти (независимо от причината за връщането, с изключение на случаи на злоупотреба с връщане) в съответствие със собствената си политика за връщане. Условията за връщане са представени на страницата на партньора, в секцията Връщане и гаранция, до която можете да получите достъп, като кликнете върху името на партньора от страницата на продукта, която искате да върнете.

12. Измама

11.1. Вивре Деко не изисква от своите Клиенти или Потребители, по никакъв начин на комуникация (имейл/по телефон/SMS/ и др.) информация относно поверителни данни, банкови сметки/карти или лични пароли.

12.2. Клиент/Потребител поема цялата отговорност за предоставяне на своите поверителни данни на трета страна.

12.3. Вивре Деко не носи никаква отговорност в случай, че Потребител/Клиент би бил/е ощетен по някакъв начин от трета страна, която претендира, че е/представлява интересите на Вивре Деко.

12.4. Клиент или Потребител информира Вивре Деко за подобни опити, използвайки контактните данни.

12.5. Вивре Деко не насърчава Спам-а. Всеки Потребител/Клиент, който изрично е предоставил своя имейл адрес на сайта, може да избере да деактивира клиентския профил, свързан с този имейл адрес.

11.6. Комуникацията, осъществявана от Вивре Деко по електронен път от разстояние (т.е. електронна поща), съдържа пълните идентификационни и съответни данни на изпращача или линкове към тях, към датата на предаване на съдържанието.

12.7. Следните цели ще се считат за опит за измама на сайта/съдържанието и/или на Вивре Деко. Вивре Деко си запазва правото да задейства наказателно преследване срещу онзи или онези, които са опитали да постигнат тази цел (и):

 • 12.7.1. за достъп до данни от всякакъв вид на друг Потребител/Клиент с използване на акаунт или чрез всеки друг метод.
 • 12.7.2. да променя или да изменя съдържанието на сайта или на всякаква кореспонденция, изпратена по всякакви начини от Вивре Деко на Потребител/Клиент.
 • 12.7.3. за възпрепятстване работата на сървъра/сървърите, на който функционира сайта.
 • 12.7.4. да има достъп или да разкрива на трети лица, които не разполагат с необходимата правна власт, съдържанието, изпратено по всякакъв начин от Вивре Деко на Потребител/Клиент, когато той не е легитимният получател на съдържанието.
 • 13. Ограничение на отговорността

  13.1. Вивре Деко не може да бъде държано отговорно по никакъв начин спрямо никой Потребител/Клиент, който използва сайта или съдържанието, с цел различна от посочената в настоящите Общи условия.

  13.2. В случай, че Потребител/Клиент счита, че съдържанието, изпратено по всякакъв начин от Вивре Деко, нарушава авторските или всякакви други права, той може да се свърже за повече подробности с Вивре Деко, според контактните детайли на contact@vivre.bg, така че Вивре Деко да може да вземе информирано решение по въпроса.

  13.3. Вивре Деко не гарантира на Потребител или Клиент достъп до сайта или услугата, при липса на регистрация от страна на последния чрез следване на етапите на регистрация на сайта и не му дава право да сваля или да променя частично и/или напълно съдържанието, да възпроизвежда отчасти или изцяло съдържанието, да копира, или да използва всяко съдържание по друг начин или да прехвърля на трета страна съдържание, по отношение на което има и/или е получил достъп въз основа на споразумение за употреба, без предварителното писмено съгласие на Вивре Деко.

  13.4. Вивре Деко не носи отговорност за съдържанието, качеството или характера на други уебсайтове, до които се стига чрез връзки от съдържанието, независимо от естеството на тези връзки. За тези сайтове, отговорността е изцяло на техните собственици.

  13.5. Вивре Деко се освобождава от всякаква отговорност в случай на използване на сайтове и/или съдържание, изпратено до Потребител или Клиент, чрез всякакви средства (електронни, телефон и др.), чрез уебсайтове, електронна поща или служител на Вивре Деко , когато тази употреба на съдържанието може или произвежда щети от всякакъв вид за Потребителя, Клиента и/или трето лице, участващи в този пренос на съдържание.

  13.6. Вивре Деко не предлага никакви преки или косвени гаранции, че:

  • 13.6.1. услугата ще бъде според изискванията на Клиента
  • 13.6.2. услугата ще бъде непрекъсната, сигурна или без грешки от всякакъв вид
  • 13.6.3. продукти/услуги, получени безплатно или срещу заплащане чрез услугата ще отговарят на изискванията или очакванията на Клиента

  13.7. В рамките на разпоредбите на Общите условия, операторите, администраторите и/или собствениците на сайта не са отговорни по никакъв начин за отношенията или техните последствия, произтичащи от, но не ограничени до, закупувания, специални оферти, промоции, насърчавания или всякакъв друг вид отношение/връзка/транзакция/ сътрудничество/ и др., които могат да възникнат между Клиент или Потребител и всеки, който се популяризира пряко или косвено чрез сайта.

  14. Непреодолима сила и непредвидени случаи

  14.1. С изключение на случаите, в които не е изрично предвидено друго, никоя от страните по даден сключен договор, който все още е в ход, няма да носи отговорност за неизпълнението в срок и/или неправилното, изцяло или частично, изпълнение на някое от задълженията й по договора, ако неизпълнението на съответното задължение е било причинено от събитие на непреодолима сила.

  14.2. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е длъжен да информира другата страна незабавно и напълно за настъпване на събитието-непреодолима сила и да вземе всички мерки, с които разполага, с цел ограничаване на последствията от съответното събитие.

  14.3. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е освободена от това задължение само, ако събитието не й позволява да я доведе до край.

  14.4. Ако в срок от 15 дни, считано от датата на възникването му, съответното събитие не престане, всяка страна ще има правото да уведоми другата страна за прекратяването на този договор, без някоя от тях да може да претендира за обезщетения.

  14.5. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността да изпълни задълженията си в рамките на 30 дни от датата на възникване на събитието, но в рамките на чл. 10.3.

  14.6. По изключение (не по вина на Вивре Деко) и в резултат на непредвиден случай (като инцидент на доставчика или на фирмата превозвач) е възможно доставката на продуките да не може да бъде изпълнена. В този случай, Клиентът ще може да получи активируем промоционален кредит (по избор на Вивре Деко и за всеки отделен случай), който би могъл да бъде използван за неопределено време за закупуване на продукти от сайта www.vivre.bg, както е описано в точка 9.9.


  15. Спорове

  15.1. Чрез използване/посещение/разглеждане/ и др на сайтове и/или всяко съдържание, изпратено от Вивре Деко на Потребителя/Клиента чрез достъп и/или изпращане по различни начини (електронни, телефон и др.), той се съгласява поне с разпоредбите от "Общи условия".

  15.2. Всеки спор по отношение на тези Общи условия, който може да възнике между Потребител/Клиент и Вивре Деко, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие.

  15.3. Всеки спор, от всякакъв вид, който би могъл да възникне между Потребител и Вивре Деко или неговите партньори, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, конфликтът ще бъде разрешаван от компетентния съд от седалището на Вивре Деко или от компетентния съд от седалището на потребителя , съгласно приложимите законови разпоредби.

  15.4. Имайки предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) №. 524/2013 за онлайн разрешаване на потребителските споровете и изменение на Регламент (ЕС) No. 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕС, Вивре Деко предлага на Потребителя/ Клиента възможността да избере начина за разрешаване на всякакви възможни спорове извънсъдебно, използвайки европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове (платформа SOL), дигитален инструмент, създаден от Европейската Комисия, за улеснение на решаването на спорове извънсъдебно независимо, безпристрастно, прозрачно, ефективно, бързо и справедливо ,спорове които се относят до договорните задължения, произтичащи от договори за продажба или за предоставяне на онлайн услуги за потребителите, който пребивават в Европейския Съюз и търговец със седалище в Европейския Съюз. В тази връзка може да използвате следния линк към платформата за SOL: ODR.

  15.5. Ако някоя от изброените по-горе клаузи бъде намерена за нищожна или недействителна, независимо от причината, тази клауза няма да се отрази на валидността на останалите клаузи.

  15.6. Този документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с румънското законодателство.


  16. ОТЗИВИ и рейтинги

  16.1.Писането на отзиви, коментари може да се извършва от Потребители / Клиенти / Купувачи, в секцията „Моите отзиви“ или от Vivre акаунта на Клиента. Въведената информация може да бъде както положителна, така и отрицателна и ще се отнася до характеристиките и употребата на продукт или услуга.

  16.2. Когато регистрира определен отзив / коментар / въпрос на сайта vivre.bg, Клиентът предоставя на Vivre Deco постоянен, не отменим, неограничен териториален лиценз и дава на Продавача правото да използва, възпроизвежда, модифицира, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

  16.3. Всеки Клиент, в момента на регистриране на Отзив /Коментар/Въпрос в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:

  • да се позовава само на характеристиките и/или начина на използване на определен продукт или услуга, като се избягва информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (цени или промоционални оферти) или информация, свързана с начина на изпълнение на Поръчката;
  • да се използва само български език.
  • да използва подходящ, необиден език, без термини, които могат да обидят или засегнат всеки друг Клиент;
  • да гарантират, че въведената от тях информация е реалистична, правилна, неподвеждаща и в съответствие с приложимото законодателство, като по този начин се зачитат правата на други страни, авторско право, търговска марка, лиценз или други права на собственост, публичност или поверителност;
  • да използваме това средство само за комуникация или получаване на допълнителни подробности относно определен продукт или услуга от Сайта, без да се позоваваме на други компании, които насърчават продажбата и покупката на продукти или услуги;
  • да не предоставя или изисква, по какъвто и да е начин лични данни (данни за контакт, информация за доставка или адрес на местоживеене, телефонни номера, имейл адреси, име и/или фамилия и т.н.) или всякаква друга информация, която може да доведе за разкриване на такива лични данни
  • да не въвежда информация и/или подробности за URL адреси (линкове) от други търговски сайтове, които извършват същата търговска дейност като Продавача;;
  • да не се опитват да измамят предоставяните от Продавача услуги или да изпращат Отзиви / Коментари / Въпроси / съдържащи материали с рекламен характер;
  • да не използва Отзива / Коментар / Въпрос / като средство за комуникация с Продавача, в този смисъл ще се използват данните за контакт на Продавача, регистриран в Сайта.

16.4. В допълнение към реалистична оценка, при подаване на Отзив, Клиентът ще добави и съответна Оценка за съответния продукт или услуга. Отзивите, заедно със съответните им оценки, ще повлияят на общата оценка на вашия продукт или услуга. Така че, Отзива с висока оценка води до повишаване на общата оценка, а отзива с нисък рейтинг води до намаляване на общата оценка.

16.5. Когато Клиентът докладва за Отзив/Коментар/Въпрос с неподходящо съдържание, от строго субективна гледна точка, това съдържание се проучва внимателно от Продавача, за да определи дали нарушава Общите условия на сайта. Въведените текстове, снимки или видеоклипове се премахват от Сайта само след проверката им от Продавача.

16.6. Ако Продавачът многократно установи нарушение на Общите условия, той си запазва правото да спре възможността на Клиента да изпраща Отзиви/Коментари/Въпроси в секцията „Моите отзиви“. За уведомления или рекламации, свързани със закупената Стока и/или Услуга, Купувачите имат на разположение https://www.vivre.bg/contact. Максималният срок за разрешаване на рекламациите или уведомленията е 30 календарни дни от получаването им.


17. Финални разпоредби

17.1. Вивре Деко си запазва правото да може да извършва всякакви промени в тези разпоредби, както и всякакви промени по сайта/неговите структури/услугата, както и всяко съдържание, без предварително уведомяване на Потребителя или Клиента.

17.2. В границите на разпоредбите на Общите условия, Вивре Деко няма да бъде подведен под отговорност за възможни грешки, появили се на сайта по някаква причина, включително поради промени, настройки и др., които не са направени от администратора на сайта.

17.3. Вивре Деко си запазва правото да въвежда рекламни банери от всякакво естество и/или връзки на всяка страница на сайта, в съответствие с действащото законодателство.

17.4. За всички нерегламентирани в настоящите Общи условия въпроси се прилагат действащите разпоредби на Румънското законодателство. Изборът на румънското законодателство по настоящите Общи условия не лишава Клиента от защитата, призната му въз основа на разпоредбите, които не могат да бъдат изключени при сключване на договор между Вивре Деко и Клиента, по силата на закона, който съгласно съответните регулации, би се прилагал при липсата на избор на приложимо право.


18. Контакт и друга информация

18.1. Въпроси или предложения във връзка със сайта www.vivre.bg, се приемат от Вивре Деко по електронна поща на contact@vivre.bg, от понеделник до петък, работно време: 09:00 - 18:00 часа .

18.2. Всякакви коментари, въпроси, обратна връзка, идеи, предложения или други съобщения или информация за или свързана със сайта www.vivre.bg , функционалността или неговото подобрение, остават собственост на дружеството „ Вивре Деко” АД.

Обработка на лични данни: „ Вивре Деко” АД е регистрирано в регистъра за обработки на лични данни под номер 22845.

Отговорникът за обработване на личните данни може да бъде контактиран на имейл адреса dpo@vivre.eu.


19. Политика за изтриване на данни

19.1. Потребителят или Клиентът има възможност по всяко време да се откаже от своето съгласие да използва Услугата, други услуги, предлагани от Вивре Деко чрез Сайта, като във връзка с това Потребителят или Клиентът изпраща своето искане с имейл, на dpo@vivre.eu.

19.2. Ако Потребителят и/или Клиентът не желае да получава от Вивре новинарски бюлетини, предупреждения и/ или информация, предоставена за целите на маркетинга и рекламата с помощта на всякакъв вид средства за комуникация (електронни, по телефон и др.), той може да поиска СПИРАНЕ НА АБОНАМЕНТА като натисне съответния бутон, съдържащ се във всички имейл съобщения или като изпрати искане до Отговорника за защита на данните на Вивре на имейл dpo@vivre.eu.

19.3. Потребителят/ Клиентът, с оглед на съществуващото законодателство и регламенти относно защитата на личните данни, имат право да бъдат забравени като заявят това пред Вивре въз основа на търговския договор между страните и във връзка с това могат да изпратят искане на Отговорника за защита на данните на dpo@vivre.eu.

В съответствие с новия регламент на ЕС за защита на личните данни (GDPR), моля, съгласете се с използването на бисквитки за следните цели: правилната работа на платформата, измерване на използването на платформата, разширена функционалност като препоръчителни продукти и други видове функционалност, които ще ни позволят да ви покажем най-подходящите оферти, чрез различни маркетингови канали.